Ekite Rasyal

Obligasyon sosyal ankouraje inovasyon ak konble vid istorik pou timoun, fanmi yo, ak kominote yo

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

"Se yon moman ki mande pou lidèchip odasye ak inovasyon. Apre pandemi an, benefisyè nou yo, kominote yo ak òganizasyon ki patnè nou yo pral bezwen fòs pou re-imajine ak rebati sistèm ki santre sou ekite rasyal. Yo gen lidèchip la, konesans lan ak detèminasyon pou avanse kominote yo; nou vle ke nou se yon patnè k ap fè pwosesis la al pi lwen."

Enpak pandemi an te te fwape pi fò moun ki gen koulè, epi li te mete strès sou sistèm ki te deja frajil tankou edikasyon, lojman, swen sante, transpò, jistis ak ekonomi. Anplis, enjistis rasyal vyolan nan Etazini te jwenn atansyon entènasyonal, mete plis limyè sou rasis sistemik ak inegalite yo, e sa te pwovoke apèl pou jistis.

Nan mitan kriz sa yo, kominote yo te mande pou yon lidèchip odasye. Fondasyon W.K. Kellogg (WKKF) te reponn apèl sa a atravè yon angajman istorik de lane, $300 milyon dola obligasyon sosyal an Oktòb 2020 pou finanse sibvansyon ak envestisman ki gen rapò ak pwogram yo. Etap san presedan sa a te ede 344 benefisyè ak patnè kominotè atravè mond lan pou reyalize yon avni ki pi ekitab pou timoun, fanmi ak kominote yo.

"Nou te vle ke resous yo deplwaye rapidman ak tonbe dirèkteman nan kominote a...Nou te angaje pou depanse tout $300 milyon an pandan dezan. E nou te fè sa pou sipòte edikasyon timoun piti, devlopman mendèv, lidèchip, ak kesyon ekite – ki se bagay nou te konnen kote kòd soufrans yo ki te deja mare la a, t ap vin pi grav."

Sibvansyon yo te fèt ak kategori sa yo, aliyen ak priyorite WKKF yo nan 11 sou 17 Objektif Devlopman Dirab Nasyonzini yo:

  • Inovasyon nan edikasyon bon kalite pou timoun piti, ekite nan travay oswa ekite ekonomik ak ekite sante, ki gen ladann apwòch inovatif, pwogram, pratik ak politik pou asire opòtinite enklizif ak ekitab nan aprantisaj, sekirite ekonomik fanmi ak sante pou tout moun.
  • Patenarya filantwopik pou sipòte efò kominotè pou reponn, repare, rebati ak re-imajine pandan epi apre COVID-19.
  • Konstri kapasite lidè po fonse yo ak enstitisyon moun po fonse yo ap dirije pou yo sou menm nivo ak zòt , ki gen ladan l elaji baz benefisyè WKKF la.
  • Sipòte ekite rasyal, gerizon rasyal, ak chanjman naratif, ki gen ladan l rediksyon vyolans ak bay aksè a jistis pou tout moun.
  • Sible pledwaye politik ak chanjman sistèm yo, nan konsantrasyon sou pwomosyon enklizyon sosyal, ekonomik ak politik, epi retire baryè sistemik pou sistèm ekitab ak responsab.

Soti nan Okt. 2020 rive Okt. 2022, prèske 350 benefisyè te resevwa resous nan men fondasyon an atravè obligasyon sosyal la pou ranfòse travay yo, enfrastrikti òganizasyonèl yo epi pou sipòte timoun yo ak fanmi yo ki te pi afekte pa dezòd ke pandemi an te koze.

Pou rapò anyèl sa a 2023, nou te rasanble istwa benefisyè yo k ap reflechi sou enpak akoutèm resous sa yo ap fè pou timoun yo, fanmi yo ak kominote yo sèvi a. Nou espere ou pral pran yon ti tan pou li istwa sa yo kòm yon apèsi nan peryòd kritik sa a nan istwa ke nou pataje a.

"Nou te aliyen obligasyon sosyal la ak travay ke n ap fè kounye a, kòm yon fason pou tou de sipòte sibvansyone yo ki se deja patnè kominotè a fè konfyans, men tou pou nou kapab idantifye nouvo sibvansyone ki te avangad nan evènman mondyal masif sa a. Plis sipò te nesesè atravè yon pi gwo kantite òganizasyon san bi likratif pou ranfòse kominote yo."

Atravè Etazini, yon fim dokimantè ki rele Birthing Justice ki imanize istwa manman nwa yo ak timoun yo gen anpil ankourajman pou enspire lidè yo pou ede amelyore rezilta yo atravè istwa sou lapenn ak espwa li yo.

Epitou, pandan sistèm edikasyon yo ap sibi presyon epi pwofesè yo ap fè eksperyans ki tromatize yo ak defi pandemi an ak yon vag dezòd rasyal ke asasina George Floyd la te deklanche, The Teaching Well kreye yon kourikoulòm gerizon rasyal pou rechaje edikatè yo mantalman, emosyonèlman ak fizikman.

Nan lwès Colorado, Valley Settlement ap itilize yon apwòch milti-jenerasyonèl pou angajman kominotè atravè lekòl mobil, edikasyon pou granmoun ak pwogram parenaj pou ankouraje pi bon koneksyon ant paran ak lekòl yo, onore e koute anpil fanmi Latino li sèvi yo.

Yon kolaborasyon nan Mississippi nan kad Action Learning Network ap chèche nouvo mwayen pou ini lidè kominotè yo ak moun ki konsène yo, avèk objektif pou ogmante sèvis fanmi yo e ankouraje rezilyans ekonomik.

Yon patenarya inovatè nan New Orleans ant yon Kolèj ak Inivèsite ki Istorikman edike Nwa yo ak yon sistèm swen sante ap transfòme sante ak byennèt kominotè nan Louisiana, mete nouvo estanda pou ekite nan sante.

Swen timoun nan Michigan ap repanse atravè yon melanj inovasyon, solisyon ki soti nan kominote a, ak patenarya estratejik pou ogmante kalite ak aksesibilite.

Devwale vwayaj inovatè Grand Rapids pou konble vid ki genyen nan sante atravè inite ak konfyans, yon temwayaj sou fòs kominote nan travay pou jwenn rezilta sante ekitab.

Estrateji ki soti nan kominote a nan Detroit amelyore repons a COVID la, montre fòs kolaborasyon lokal ak inovasyon nan adrese defi sante yo.

Nan New Mexico, ak yon optik Endijèn, Navajo Power ap mennen nan bay solisyon enèji dirab, mete aksan sou enpòtans devlopman ki santre sou kominote a ak pouvwa transfòmatif enfrastrikti enèji pwòp sou tè Tribal yo.

Bay kominote Endijèn nan mònn Chiapas – Meksik yo pouvwa, yon inisyativ sibvansyon $2.3 milyon dola ke Fundación Cántaro Azul ak lidè fanm dirije k ap revolisyone aksè a dlo potab, kreye yon antesedan pou jesyon kominotè ak defans dwa moun.

Ayibo Studio eklere nou sou kwasans Haiti Food Systems Alliance ak efè pozitif li yo, ke yon sibvansyon Acceso $2 milyon dola sipòte, e sa ap anrichi rezo agrikòl ak nitrisyon kominotè.

Comments

Comments are closed.