Health

Feature Content

Vaccine equity promotes health equity

Ekite pou jwenn vaksen pwomouvwa ekite nan lasante

Pandemi aktyèl la ekspoze anpil fay ki gen nan sistèm sante Etazini a, ikonpri inikite rasyal frapan ak rasis estriktirèl ki fè patide swen sante ann Amerik. Kit se moun nwa, mawon ak endijèn, yap kontinye mouri akòz COVID-19 a yon to ki 2 fwa pi wo pase moun blan, e moun blan yo ap resevwa vaksen an a yon to ki 2 a 3 fwa plis pase moun koulè. Byenke tandans nasyonal resan yo fè konnen ke eka rasyal nan vaksinasyon yo diminye, patikilyèman pou Ispanik yo, malgresa disparite yo pèsiste. Gen plizyè faktè—enplisit ak eksplisit—nan sistèm sante piblik

Get the latest content from this topic in your inbox!