Leadership

Feature Content

local leaders who make up the W.K. Kellogg Foundation Community Leadership Network (WKKF CLN).

Lidè vizyonè yo sezi okazyon sa pou relve defi a

Avèk kòwòt ki sitiye Michigan, Mississippi, New Mexico ak New Orleans – zòn priyoritè pou fondasyon an – ak yon kòwòt nasyonal, bousye Dezyèm Klas WKKF CLN yo tounen yon rezo tou pare pandan kominote yo reyaji parapò ak inegalite sistemik ke pandemi a vin ekspoze.

Get the latest content from this topic in your inbox!