Food Systems

Feature Content

Food system in haiti

Agrandi sistèm alimantè Ayiti yo avèk detèminasyon ak patnè

Yon meyè souverènte alimantè ann Ayiti t ap sipòte agrikiltè lokal yo epi diminye risk kriz famin alavni. Gen yon rezo òganizasyon k ap devlope k ap pouse Ayiti nan direksyon sa a, epi pèmèt plis agrikiltè ayisyen sipòte pwòp fanmi yo pandan y ap bay moun ki pi nan bezwen yo manje.

Get the latest content from this topic in your inbox!