lidèchip

Rezo aprantisaj pèmèt kolaborasyon ki sèvi fanmi Mississippi yo pi byen

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Chak sis semèn, dirijan òganizasyon nan sektè piblik ak prive yo rankontre pou yo pale sou pi bon fason pou yo sèvi moun Missisipi.

Gwoup an komen an, ki rele Mississippi Action Learning Network (MALN), gen apeprè 15 dirijan nan ajans diferan tout eta a. MALN te lanse pou bay manb li yo yon espas pou yo rankontre ak diskite — nan moman ki pa gen kriz — sou fason ajans yo pataje resous yo ak kolabore pou amelyore byennèt fanmi Mississipi yo.

Alex Figueroa fasilite yon reyinyon MALN ki sot pase.

“Sa a se yon bèl gwoup dirijan e yo gen yon pakèt bèl ide y ap pataje ansanm”, Alex Figueroa, asistan direktè aprantisaj ak devlòpman pou American Public Human Services Association (APHSA), k ap fasilite rankont sou envitasyon sèlman yo, te di. “Se tankou li te bayo yon platfòm pou yo ka reyini menm kote ansanm, ranfòse kolaborasyon epi konprann enpak jeneral yo genyen ak fason sa parèt nan tout travay k ap fèt nan Mississipi.”

APHSA, ki resevwa sipò W.K. Kellogg Foundation (WKKF) apati de obligasyon sou enpak sosyal fondasyon an genyen, se yon asosyasyon manb bipatizan ki sipòte dirijan ajans nan eta a, nan depatman yo, ak sèvis imen vil la pou amelyore byennèt moun yo, fanmi yo ak kominote ki nan tout peyi a.

Nan matris chak rankont MALN, gen yon efò kolektif pou sipòte abitan Mississipi yo epi ogmante kapasite ekonomik fanmi yo baze sou yon lidèchip jeneratif, pwogramasyon orijinal, eksperyans ki konsantre sou kliyantèl la, ak edikasyon ki konsantre sou kominote a. Antanke yon eta-pilòt k ap ranfòse kapasite ekonomik fanmi yo, gwoup an komen ajans leta a ap eseye rezoud pwoblèm yo dirèkteman ki gen enpak sou abitan Mississipi yo, ak manm patisipan yo ki konsantre sou devlòpman mendèv, ogmante ak grandi kad konpetan, ak fè tranzisyon pou yon salè anplwaye yo ekitab.

MALN gen reprezantan ki soti nan Accelerate Mississippi; Sèvis Pwoteksyon Timoun; Fondasyon pou Timoun nan Mississipi; Komite Fakilte K ap Sèvi Kominote a; Biwo Sèvis Koreksyon; Depatman Sante; Depatman Sèvis Sosyal; Depatman Sante Mantal; Depatman Sèvis Reyadaptasyon; ak Biwo Medicaid nan Mississippi.

“Alabaz, nou tout sèvi menm kliyan – popilasyon Mississippi an,” yon patisipan anonim MALN te di nan yon rapò evalyasyon pandan pwogram lan t ap fonksyone nan mwa mas 2023. “N ap sèvi moun ki touche mwens yo ak moun ki nan mizè. Opòtinite pou travay ansanm ak lòt lide se motivasyon nou (vin jwenn MALN)”

Rejwenn konfyans

Okòmansman, APHSA te gen objektif pou l fè moun vin gen konfyans ankò nan Depatman Sèvis Sosyal nan Mississipi (“MDHS” an n anglè) apre skandal byennèt sosyal la nan eta a, kote ansyen direktè jeneral MDHS la ak lòt ansyen dirijan nan sektè piblik la ak òganizasyon benevòl yo te mal jere lajan gouvènman federal la pou ede fanmi ki touche mwens yo nan eta a.

Jennifer Kerr, direktè efikasite òganizasyonèl (“OE” an n anglè) pou APHSA, di premye bagay ki pou fèt se fè piblik la gen konfyans ankò ak chanje naratif sou MDHS la.

“Premye sa ekip OE a ap mande se pou vin ak ede nou rebati rebati kilti ant DHS ak anplwaye l yo, DHS ak kominote a ak nouvo ekip dirijan nan DHS la,” Kerr te di. “Nou rekonèt nou te bezwen kòmanse eksperyans sa a lè nou sipòte anplwaye yo anvan nou kontinye travay abitan Mississipi yo an jeneral – ki se pi gwo objektif nou.”

Nan eksplikasyon sou ijans pou amelyore byennèt anplwaye yo, chak ane Mississippi nan dènye nivo nan klasman pou tout peyi a nan yon seri kategori pou lasante. Nan klasman pou ane 2022 America’s Health Rankings United Health Foundation lan, yon rapò anyèl ki fè yon evalyasyon konpreyansif done sou lasante, anviwònman ak sosyo-ekonomik, Mississippi te nan 49yèm pozisyon.

Jennifer Kerr revize yon prezantasyon nan yon reyinyon MALN ki sot pase.

Kerr kontinye pou l di: “Nou paka atann nou pou nou jwenn bèl rezilta pou tout abitan Mississipi san lidèchip lan ak anplwaye yo pou soutni ak motive travay sa a.” “Volonte pou nou pran yon poz epi sipòte anplwaye nou yo, epi rekonesans enpòtans sa a endispansab pou nou tou.

Liv debaz la

MALN kreye yon debaz pou travay l ap fè nan kat domèn priyoritè: lidèchip jeneratif; kreye pwogram inovasyon; eksperyans kliyantèl; ak edikasyon ki konsantre sou kominote a. Apati de vizyon sa a, li vle pou patnè piblik ak prive yo (ajans sèvis sosyal piblik ak mendèv, entèmedyè, biznis, benevòl, filantwopi, fanmi, ak patnè federal yo) aliyen nan tout sistèm yo, ap pouse pou chanjman ekitab, lè yo amelyore apwòch ki konsantre sou fanmi yo nan Mississippi. Jiskounye a, kèk rezilta ak efò nan kat domèn priyorite yo gen ladan l:

 • Lidèchip Jeneratif:
  • Dirijan ajans nan eta yo kreye echèl karyè ak salè anplwaye yo, ki te jwenn apwobasyon komite anplwaye a
  • Dirijan ajans nan eta a te pataje echèl karyè ak salè anplwaye antre yo ak kòlèg eta a
  • Early Childhood Asset Map fèt
  • Idantifye epi aliyen resous potansyèl finansman nou ka jwenn nan ajans leta, ajans ki nan kominote ak patnè ki idantifye /envestisè
  • Efò finansman estratejik ki pou entegre nan pwosesis acha a, ak toueksplorasyon ak orijinasyon sous finansman yo, devlopman aplikasyon ak bay rekonpans
  • Epi antant pou pataje done ak tout ajans sante ak sèvis sosyal yo
 • Pwogram Inovatif:
  • Divizyon pou swen timoun nan DHS la te òganize yon rankont pou pataje enfòmasyon
  • Kreyasyon kowalisyon paran nan tout eta a k ap fè tande vwa moun ak eksperyans yo pa mwayen yon modèl navigatè pou paran
  • Depatman Sante te òganize yon sesyon odisyon ak kominote yo ak yon apwòch sou kouman pou nou fè pwopozisyon yo mache
  • Biwo Èd Ekonomik DHS ap travay ak patisipan sèvis yo nan biwo lokal yo pa mwayen esè navigatè kominote a
 • Eksperyans ki Baze Sou Kliyantèl:
  • Eksplore devlòpman yon sant resous diferan pou chak rejyon pou moun ak fanmi yo jwenn plizyè sèvis ak pwogram yon sèl kote, sou modèl rejyon Fayette la
  • Eksplore sèvis konsiltasyon a distans ak aplikasyon pou delivre sèvis ki entegre nan pwojè lwa pou entènèt rapid
  • Konprann pwen fò nan kategori pwogram ak sèvis chak kominote, bezwen ak baryè pou patisipasyon apati de kòmantè ak seyans odisyon ak patisipan sèvis nan plizyè domèn
  • Anplwaye ki angaje yo pou yo bay chak kliyan yon eksperyans espesyal e pozitif lè l ap patisipe nan pwogram sèvis sante ak sosyal nan tout eta a
 • Edikasyon ki Konsantre sou Kominote a:
  • Nou bay kominote yo enfòmasyon konsènan sèvis ak pwogram ki disponib nan tout sistèm sante ak sèvis sosyal la
  • Eksplore itilizasyon atravè tout sektè yo nan tout eta a apati de yon sèl pòt, pataje enfòmasyon sou pwogram ki kalifye yo nan tout eta a

Kominote aprantisaj rejyonal e nasyonal

MALN fè pati Inisyativ APHSA Advancing Family Economic Mobility. Apati de inisyativ sa a, gen yon ti sit y ap kreye k ap pibliye ak pataje konesans ak obsèvasyon ki soti nan kominote aprantisaj yo, kankou travay k ap fèt nan Mississipi. Mary Globle, asosye pwojè prensipal pou APHSA, di ke kowòdinasyon kominote aprantisaj nan nivo tout eta a se yon apwòch ki kapab benefisye fanmi nan tout peyi a.

“Yon bagay n ap aprann ak Inisyativ pou Ranfòse Mobilite Ekonomik Fanmi yo an jeneral, sèke defi ak siksè nou wè nan Mississipi yo toupatou. Bagay tankou aliyman ant depatman yo, bagay tankou devlòpman lidèchip, rekritman ak retansyon (efò pou kenbe anplwaye yo).

Ou jwenn difikilte sa yo nan tout peyi a, e defi sa yo, w ap tande yo epi w ap wè yo nan tout kominote aprantisaj nasyonal ak rejyonal nou yo. Nan anpil fason, Mississipi se yon ka d etid nan enpòtans pou tout sistèm sa yo met tèt ansanm pou kreye yon objektif konsolide epi avanse yon fason ki efikas.”

Kreye mwayen pou yon pi bèl avni mande yon apwòch ki konsantre sou fanmi

Moun ki prepare l se Collins-Sammons

Si nou vle timoun yo reyisi, nonsèlman nou dwe envesti nan edikasyon bon kalite byen bonè, men tou nou dwe envesti nan mobilite ekonomik paran yo epi pouse pou solisyon global sou pwoblèm fanmi yo. Piske paran yo ak timoun yo pa ka egziste poukont yo, solisyon nou yo pa kapab nonplis.

Malerezman, gen twòp timoun pòv nan Mississippi. An reyalite, eta a gen pi gwo pousantaj povrete nan tout peyi a, ki prèske rive nan 28%. E lè timoun yo nan lamizè, sa vle di tou ke paran yo nan lamizè. An verite, prèske mwatye nan manman selibatè nan Mississippi yo pòv, ak anviwon 56% ti bebe nan eta a, manman yo pa marye.

Malerezman, anpil nan pwogram yo, règleman ak sistèm ki la pou sèvi fanmi yo pa kowòdone, gen opinyon fanmi yo, e yo annik konsantre sèlman sou oubyen timoun nan, oubyen paran an –pa toulède. Kòm rezilta, solisyon sa yo pa sifi e souvan yo pa reponn ak bezwen fanmi yo. Dezaliyman sa a ka kreye obstak ak plis difikilte e l ka fè l difisil pou fanmi yo reponn a bezwen yo, alevwa pou yo ta pwogrese.

Sa pa t janm parèt pi klè ke pandan pandemi an, lè lekòl ak gadri yo te fèmen oubyen te fè fayit, ki te koze ke timoun yo te ret lakay yo, e sa te fè paran yo pa t ka al travay.

Kòm egzanp difikilte chak jou sa yo, sibvansyon gadri pou fanmi pòv yo souvan pran omwen twa mwa oswa pou yo trete yo. Nou tande istwa paran ki te pèdi opòtinite pou kòmanse yon travay oubyen yon pwogram fòmasyon paske yo pa t jwenn gadri.

Paran yo te fè fas ak yon bagay ki rele enpak falèz anrapò ak sibvansyon pou gadri ak lòt sipò. Yo te kalifye pou sibvansyon paske salè yo minim, men kou yo fè yon ti monte nan echèl ekonomik la, yo rive nan limit revni an e yo pèdi tout sibvansyon an, ki vin rann yo pi mal ke avan.

Gen lòt difikilte tou, tankou pwosesis aplikasyon konplike paske fanmi yo oblije al nan plizyè ajans diferan pou y al aplike pou sipò, menmsi tout ajans yo mande menm enfòmasyon yo. Pou fanmi nou yo, sa mande pou yo pase pakèt san yo pa al travay e pou yo planifye transpò.

An konesans nesesite pou rezoud pwoblèm sistèm non-alinye sa a, ki ta sipoze la pou sèvi fanmi nan Mississipi ak nan tout peyi a, American Public Human Services Association (APHSA), nan patenarya ak Administration for Children and Families (AFC), te lanse aktivite ki rele Advancing Family Economic Mobility (AFEM) nan lane 2021, ak yon sibvansyon $3.1 milyon W.K. Kellogg Foundation te fè, ki te baze sou travay ki te fèt avan nan New England (Nouvèl Angletè).

Mississippi Action Learning Network (MALN), ki fè pati de inisyativ sa a nan Mississipi, te kòmanse rankontre kòm yon pi gwo gwoup nan mwa septanm 2022 pou konsantre sou tout fanmi yo ak travay sou pwoblèm izolasyon, obstak, ak dezekilib nan règleman, sistèm, ak pratik nan Mississipi e pou pwofite opòtinite pou ranfòse ranfòse mobilite ekonomik fanmi yo.

Gwoup sa a gen ladan l dirijan nan ajans eta yo ak lòt patnè ki toujou met ansanm pou kreye yon vizyon dirab pou ranfòsman mobilite ekonomik fanmi yo. Ak Mississipi k ap sèvi kòm yon eta egzanplè, MALN gen reprezantan ki soti nan Accelerate Mississippi; Sèvis Pwoteksyon Timoun; Fondasyon pou Timoun nan Mississipi; Komite Fakilte K ap Sèvi Kominote a; Biwo Sèvis Koreksyon; Depatman Sante; Depatman Sèvis Sosyal; Depatman Sante Mantal, Depatman Sèvis Reyadaptasyon; ak Biwo Medicaid nan Mississippi.

Sa pa t janm rive konsa anvan sa pou tout dirijan nan ajans tout eta a te rasanble ansanm. Anpil nan dirijan sa yo pa t janm rankontre youn lòt. Sa ki vle di gwo chèf ajans eta yo ap pataje enfòmasyon an dirèk pou yo ka rezoud ak abòde pwoblèm yo epi kreye solisyon ansanm, olye pou yo annik gade pati pa yo nan pwoblèm nan.

Nan 12 ane ki sot pase yo, gwoup kòlèg yo te òganize wit rankont an pèsòn, kote yo analize ak idantifye pi gwo priyorite yo epi konsantre sou kat domèn prensipal: lidèchip jeneratif, pwogram inovatif; eksperyans kliyantèl; ak edikasyon ki konsantre sou kominote a.

Yon viktwa nou te selebre se te retire yon kondisyon pou aplikasyon pansyon alimantè (ki te pase nan lane 2004) pou yon moun resevwa èd pou gadri. Mississipi te youn pami sèlman 13 eta ki fòse paran ki gen gad timoun nan pou al nan lajistis pou l ka kalifye pou èd pou gadri. Se te youn nan pi gwo obstak paran ki t ap travay oubyen ki nan pwogram fòmasyon travay. Komite konsèy nan eta pou premye etap nan anfans lan (SECAC), nan kolaborasyon ak Accelerate MS, Mississippi Low Income Childcare Initiative, epi nan patenarya ak Depatman Sèvis Sosyal nan eta a, te retire egzijans lan nan mwa me 2023, sa ki te fè plizyè milye lòt paran jwenn sibvansyon pou gadri e yo te ka antre oswa pwogrese sou mache travay la.

Anranjman sa a nan sistèm nan se pa inik a Mississipi, e se yon nesesite tout kote, men l dwe konsantre sou lafanmi. Pou n reyalize tout potansyèl ekonomik ak byennèt nou antanke yon eta, nou dwe chanje fason n panse epi wè moun k ap travay yo kòm paran, paran yo kòm pwofesè, e timoun yo kòm travayè alavni, epi ede tout fanmi yo ann antye kote rèv yo ye.

Comments

Comments are closed.