EdikasyonPolicy

Louisiana rann aprantisaj timoun ki pi jèn yo yon priyorite prensipal

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Pandan dizèn lane ki sot pase a, Louisiana te premye kote ki t ap montre sa k rive lè edikasyon pou timoun ki pi jèn yo finanse nan nivo yo pa t wè anvan.. Se yon sijè k ap diskite nan divès espas epi se lidè sivik, kominotè ak chèf antrepriz k ap pale sou li.

Yon egzanp ideyal se plas priyoritè nou, New Orleans. Soti nan yon katye ale nan yon lòt, sant aprantisaj timoun ki pi jèn yo ap devlope epi yo repann nan tout vil la nan yon rit ki pratikman elve, gras ak travay lidè politik yo ak gwoup defans yo ki rann edikasyon pou timoun ki pi jèn yo yon priyorite.

De (2) nan pi gwo chanpyon yo se patnè nou, Agenda for Children ak Louisiana Policy Institute for Children (LPIC).

Play Video

Agenda for Children, ki te kreye nan lane 1984, te premye òganizasyon defans timoun pou tout eta Louisiana a epi li se òganizasyon sipò prensipal rejyon an pou edikasyon pou timoun ki pi jèn yo. Òganizasyon an kowòdone enskripsyon plas ki finanse avèk fon piblik yo epi li sipòte sant yo atravè reyalizasyon obsèvasyon ki nesesè nan kad sistèm kalite eta a. Sa a enkli ofri fòmasyon pwofesyonèl pou edikatè timoun ki pi jèn yo pou sipòte estrateji ansèyman ki apwopriye pou devlopman.

Youn nan akonplisman gwoup la ki pi enpòtan yo se reponn ak nouvo bezwen sant aprantisaj pou timoun ki pi jèn yo, espesyalman pandan COVID-19 la. Agenda for Children, nan patenarya avèk WKKF, te lanse fon sibvansyon ECHO a, ki te akòde sant yo plis pase 2.2 milyon dola, sa ki te pèmèt plis timoun aksede ak aprantisaj pou timoun ki pi jèn yo.

Jen Roberts, direkè jeneral Agenda for Children nan te di: “Nou bay fanmi yo opòtinite pou pitit yo ka gen yon espas swen ki gen sekirite ak lanmou.” “Nou konnen ke sa a se yon envestisman ki pral fè yon diferans nan tout sans.”

“Edikasyon pou timoun ki pi jèn yo se pwoblèm tout moun. Si ou fè pati yon kominote, sa enplike w. Nou konnen ke chak timoun bezwen yon adilt ki pran ka l epi nan kèk ka, yon opòtinite aprantisaj pou timoun ki pi jèn yo reprezante moun sa a pou yo.”

Yon òganizasyon ki san patipri, ki pa fèt pou pwofi, LPIC a se yon sous endepandan pou done, rechèch ak enfòmasyon pou moun k ap fè nòt politik ak entèvenan sou kesyon swen ak edikasyon pou timoun ki pi jèn yo, soti nan nesans yo rive lè yo gen kat lane nan Louisiana.

LPIC, ki konsantre sou enfòme moun k ap fè nòt politik yo, itilize resous li yo pou edike piblik la sou fason edikasyon pou timoun ki pi jèn yo afekte lòt aspè nan lavi a pou paran yo ak timoun yo.

Libbie Sonnier, direktè ekzekitif LPIC, te di: “Edikasyon pou timoun ki pi jèn yo enpòtan poutèt nou konnen ke fanmi yo vle kapab ale travay epi ale lekòl, men ke yo pa ka fè sa san aksè ak bon kalite swen ak edikasyon.”

Selon Roberts, pwogrè ki fèt nan edikasyon pou timoun ki pi jèn yo benefik pou ekonomi lokal la tou.

Li te di: “Louisiana, men pi espesyalman New Orleans, te kondui nasyon an nan sa ki gen pou wè ak reflechi sou sistèm nan.” “Yon sistèm swen timoun pa yon sistèm, se yon rezo ti antrepriz ki travay yon fason endepandan epi youn avèk lòt pou sèvi timoun.”

Sonnier te ajoute: “New Orleans se sèl vil nan peyi a k ap envesti nan tibebe ak timoun piti li yo nan echèl sa a, epi gen anpil moun ki pa reyalize sa.”

Play Video
Play Video

Menm si se pa toujou yon bagay ke anpil moun konnen, edikasyon pou timoun ki pi jèn yo ka gen yon efè demezire sou anpil moun, kit yo gen timoun, kit yo pa gen timoun. Li ede mendèv jodi a lè l kreye bon kalite swen sekirize ki ofri paran k ap travay yo yon santiman sekirite, pou yo ka pi pwodiktif nan travay yo. Li se eleman kle a tou pou konstwi fiti mendèv eta a.

“Edikasyon pou timoun ki pi jèn yo se pwoblèm tout moun. Si ou fè pati yon kominote, sa enplike w,” jan Roberts te di. “Nou konnen ke chak timoun bezwen yon adilt ki pran ka l epi nan kèk ka, yon opòtinite aprantisaj pou timoun ki pi jèn yo reprezante moun sa a pou yo.”

Tennessee se yon pwen prèv pou eta k ap chèche finansman eskolè ki pi ekitab

Previous article

Refè ankraj nou nan tradisyon zansèt yo avèk La Semilla Food Center (Sant Alimantè La Semilla)

Next article

Comments

Comments are closed.