EdikasyonPolicy

Tennessee se yon pwen prèv pou eta k ap chèche finansman eskolè ki pi ekitab

0
Photo by CDC on Unsplash

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Tout timoun merite yon bon kalite edikasyon ki rekonèt bezwen inik yo epi ba yo resous yo bezwen pou yo pwospere yo. Sa a pa t janm pi evidan pase jan l te ye pandan de (2) dènye lane pandemi an lè fanmi yo, lekòl yo ak eta yo t ap mande kijan yo pral fè pou reponn ak divès bezwen elèv yo. Li parèt evidan ke pou asire ke chak timoun gen aksè ak sipò yo bezwen an, nou dwe finanse lekòl ki baze sou bezwen elèv yo, men gen anpil fòmil finansman eta, se pa konsa yo fonksyone.

Fòmil finansman eta yo varye nan fason ak nan kantite lajan yo akòde pou edikasyon nan klas K-12 yo. Fon rekiperasyon nan kad pandemi an te bay eta yo yon opòtinite ki te nesesè anpil pou egzamine fason pou yo chanje modèl finansman lekòl aktyèl yo pou yo ka pi dirab epi pou yo pi byen reponn ak bezwen elèv yo. Kèk eta ki gen lajan anplis nan bidjè yo, tankou Tennessee, ap fè chanjman estriktirèl nan fòmil finansman edikasyon eta yo a pou yo adopte yon apwòch ki pi santre sou elèv epi kreye pwofi sou kapital alontèm pou tout elèv yo. Men gen kèk ki ka gen enkyetid sou lide pou yo atake pwoblèm sa a poutèt jan l parèt difisil pou diskite sou tout bagay, san pale sou pwoblèm ki marye pwogram sosyal enpòtan yo ak finansman.

Making the Grade 2021 by Education Law Center provides state-by-state analysis of the condition of public education finance systems across the nation.

Nan Tennessee, nou jwenn enspirasyon epi petèt menm yon manyèl sou fason pou adopte yon nòt politik konsa. Envestisman Tennessee nan Reyisit Elèv la (Tennessee Investment in Student Achievement, TISA) ke Gouvènè Bill Lee te pwomilge nan mwa me a, kòmanse lite kont disparite ki genyen nan edikasyon gras ak yon revizyon fòmil finansman edikasyon eta a. Lejislasyon an kreye yon fòmil finansman ki baze sou elèv ki gen ladan l finansman adisyonèl pou bezwen espesifik elèv yo epi ogmante finansman anyèl regilye eta a pou edikasyon, sa ki vin bay yon finansman anyèl eta epi lokal pou edikasyon nan yon montan 9 milya dola. Sa a se yon gwo envestisman pou yon eta konsèvatè ki te klase 44yèm nan depans pou edikasyon men ki kounye a gen finansman pou chak elèv ki pi elve nan Sid la. Konsantrasyon sou bezwen elèv yo sanble se yon estrateji ke tout moun ka antann yo sou li nan yon moman kote anpil bagay sou edikasyon fè gwo deba.

Nouvo fòmil finansman an ofri depans pou chak elèv adisyonèl pou elèv ki gen bezwen espesifik yo, tankou sa k ap viv nan povrete yo oswa elèv ki gen andikap yo. Fon sa yo esansyèl pou konble eka nan reyisit ki la lontan yo epi ki te afekte Tennessee pandan plizyè dizèn lane.

Li sèten ke te gen kondisyon pwopis pou mennen ak reyalizasyon sa a ke de (2) pati fè ansanm ak faktè modèl la ki ka replike nan tout peyi a. Alyans Tennessee pou Ekite nan Edikasyon (Tennessee Alliance for Equity in Education) (Alyans), ki se yon kowalisyon divèsifye pou ekite nan edikasyon nan tout eta a, te òganize fòmasyon pou patisipan yo devlope konpreyansyon yo sou fason finansman edikasyon eta a fonksyone. Kou yo te entwodi TISA, resous ak zouti Alyans la te sipòte manm kowalisyon an, edikatè yo, paran yo ak lejislatè yo pou fè analiz apwofondi eleman TISA yo. Alyans la te òganize plizyè douzèn webinè ak reyinyon ak plizyè santèn patisipan epi li te òganize yon asanble piblik avèk Komisè Edikasyon an.

Photo by Jason Sung on Unsplash

Plizyè òganizasyon defans nòt politik te rasanble sou yon ansanm prensip komen ki lye ak yon fòmil finansman edikasyon modènize. Kèk nan prensip sa yo gen ladan yo nesesite pou yon pi gwo envestisman fon, yon fòmil ki santre sou elèv ak yon fòmil transparan ki gen kontribisyon finansman lokal ki kalkile yon fason ki pi klè. Yo te fè patenarya ak ekspè nan finans eskolè lokal epi nasyonal tou pou evalye dispozisyon espesifik nan fòmil TISA a epi yo te vin tounen founisè asistans teknik pou distri lekòl yo ak lejislatè yo ki pa t ka tann pou yo konprann enpak kalkil kontribisyon lokal TISA yo.

Gouvènè Lee te pwopoze objektif finansman edikasyon odasye tou, ki te aliyen ak prensip komen ke defansè yo te anplifye. Li menm ak Komisè Penny Schwinn te angaje tou nan yon toune ekout nan tout eta a pou kolekte kòmantè sou TISA anvan entwodiksyon l nan lejislati a.

Anpil òganizasyon ak moun te kontribye pou reyalize travay debaz pou chanjman lejislatif enpòtan sa a. Elèv yo pral rekòlte benefis travay yo pou devlope relasyon solid ant gouvènè a, depatman eta edikasyon an, paran yo, lidè kominotè yo, edikatè yo ak lidè eskolè yo. Eta a pran bon desizyon an pou TOUT elèv Tennessee yo—kote yo chak merite pou yo atenn tout potansyèl yo epi ki merite lekòl ki gen pi bon resous pou sipòte bezwen endividyèl yo epi ede yo pwospere.

Nouvo modèl finansman an ouvri yon nouvo peryòd pou Tennessee, ki kounye a, antre nan yon mouvman nasyonal pou revize fòmil edikasyon yo pou yo santre sou bezwen elèv yo epi travay yon fason pwoaktif pou ekite edikatif. Lòt eta ki angaje nan travay sa a gen ladan yo California, Connecticut, Georgia, Michigan, Kawolin Nò, New Mexico, Pennsylvania ak Virginia. Kounye a, plis pase tout lè, li lè pou lidè nòt politik yo mete ansanm epi fè sa ki pi bon pou avni timoun nou yo, eta nou yo ak nasyon nou an atravè envestisman nan bezwen edikatif yo.

Finansman adekwa epi ekitab eta a pou lekòl peyi nou an esansyèl, men nou pa ka konsidere l tankou objektif final la. Se pwen depa a li ye sèlman. Gen plis bagay ki dwe fèt pou prepare tout elèv yo yon fason efikas pou yo reyisi pandan tout lavi yo.

Ogmantasyon finansman debaz pou chak elèv nan Tennessee a demontre avantaj ni pou elèv yo, ni pou lekòl yo. Nivo finansman ki elve epi ki sible pi byen sipòte anseyan yo ak lidè lekòl yo nan kreyasyon anviwònman aprantisaj egzijan, reyaktif pou elèv lekòl piblik yo, sa ki vin bay pi bon eksperyans aprantisaj kotidyen, ansanm ak pi bon rezilta aprantisaj ak lavi. Gen kèk moman kote pwosesis pou rive la a te difisil men li pa t janm enposib.

Lè eta yo sipòte edikasyon timoun yo nèt—epi ke yo asosye sa ak pwogram epi resous ki envesti nan sante yo, nan sekirite ekonomik fanmi yo ak nan vitalite global kominote kote yo viv yo—lè sa a n ap vreman kreye kondisyon pou timoun yo ak fanmi yo ka pwospere.

"Sa a se yon gwo envestisman pou yon eta konsèvatè ki te klase 44yèm nan depans pou edikasyon men ki kounye a gen finansman pou chak elèv ki pi elve nan Sid la. Konsantrasyon sou bezwen elèv yo sanble se yon estrateji ke tout moun ka antann yo sou li nan yon moman kote anpil bagay sou edikasyon fè gwo deba."

Selebrasyon Mwa Zèv Charite Moun Nwa nan Mwa Out

Previous article

Louisiana rann aprantisaj timoun ki pi jèn yo yon priyorite prensipal

Next article

Comments

Comments are closed.