Angajman KominotèEkite Rasyal

Chanjman rive nan menm ritm ak moun yo

0
picture of two children - one black and one white - posing for a picture. Racial inequities is at the forefront of many conversations in New Orleans

This content is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Tout moun konnen Nouvèl Òleyan kòm nanm Amerik la. Sepandan, menm jan ak anpil kominote ikonik, vil la ap fè fas ak inegalite rasyal avèk chak konvèsasyon. Jan benefisyè ak patnè W.K. Kellogg Foundation (WKKF) nan Nouvèl Òleyan konnen, defi ke yo kreye pou timoun ak fanmi yo gran anpil e yo pèmanan.

Sa fè lontan depi WKKF ansanm ak dirijan kominote yo ap aprann rekonèt defi sa yo. Yo konfime ke inegalite rasyal nap asiste jounen jodiya pa yon bagay ki nouvo pou moun nwa ak moun wouj yo. Nan Nouvèl Òleyan – ak nan tout kote nou travay defason dinamik– inegalite yo ankre nan sistèm ki kreye pou rann kondisyon yo pi difisil pou sèten moun pwospere plis pase lòt. E sistèm sa yokreye depi plis pase plizyè santèn lane.

Kidonk se pa yon sèl kou chanjman an pral mete pye – ni nan Nouvèl Òleyan ni nenpòt lòt kote. Sepandan yo di ke yon vizyon ak yon kolaborasyon alontèm, menm kalite ak sa yo genyen ak WKKF la, ranfòse san rete volonte pou chanjman ke kominote a genyen an. Gade videyo a pou wè kijan yo dekri pwosesis sa a.

LYEN KI GEN RAPÒ:

Jwenn lespwa nan Detroit

Previous article

Y ap konte Meksiken ki dorijin Afriken yo nan resansman 2020 istorik la

Next article

Comments

Comments are closed.