Edikasyon

Jwenn lespwa nan Detroit

0
Hope Starts Here

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

AN BRÈF

  • Nan Marygrove College ki nan Detroit, Somè Lespwa Kòmanse La a (Hope Starts Here) te kòmanse ak yon seremoni inogirasyon revolisyonè pou yon sant pou timoun piti ki vo $15 milyon dola, ke Marygrove Conservancy an andose, nan kad yon sibvansyon $50 milyon pou amelyore epi transfòme edikasyon pou timoun  piti yo nan Detroit. Inisyativ sa a te lanse an 2016 ak pwomès don ke fondasyon Kresge ak W.K. Kellogg te fè
  • Kad sou dizan pou timoun piti yo ke toude fondasyon yo pwopoze a mande pou gen yon efò siyifikatif ki fèt pou elaji òf preskolè yo, ki enkli nouvo lekòl ak kouran finansman pou kreyasyon plis pwogram pou timoun.
  • Lespwa Kòmanse La a (Hope Starts Here) ap founi sipò tou bay Distri Kominote Lekòl Piblik Detroit la ki finanse yon akademi paran, yon kan antrènman pou timoun ki nan jadendanfan ak pwogram vizit adomisil k ap voye edikatè yo ale lakay timoun yo.

MEN POUKISA LI ENPÒTAN

Poukisa kèk timoun devlope rezilyans, pandan ke gen lòt ki pa fè l? Li esansyèl pou konprann poukisa gen kèk timoun ki rive reyisi byen malgre yo te fè eksperyans lè yo te pi piti ki defavorab. Yon devlòpman sen nan premye ane lavi yo founi eleman debaz pou reyisit eskolè, pwodiktivite ekonomik, responsabilite antanke sitwayèn, sante pou lavi, kominote ki solid ak edikasyon parantal ki efikas pou pwochen jenerasyon an.

Aprann kijan pou fè fas ak advèsite se yon pati ki enpòtan nan yon devlòpman sen. Inisyativ sa a ka founi swen ki apwopriye bay moun ki plis bezwen l epi elaji edikasyon ak sèvis pou timoun piti yo pou timoun Detroit yo. Se yon etap ki enpòtan anpil pou pwogrè nan ogmante enskripsyon, repati pwogram ak plis ekitabilite nan tout distri a epi asire ke gen plis timoun ki anndan batiman ki nan bon kondisyon fizik.

Sou direksyon Denise Smith, ki se Direktris Mizannèv ke yo fenk nome a, yon edikatris-administratris-lidè veteran nan koze edikasyon pou timoun ki piti, gen pou misyon pou li transfòme edikasyon pou timoun piti nan Detroit, amelyore sante ak edikasyon, enstriksyon matènèl depi anfans ak nan Jadendanfan rive nan klas 8yèm ane epi fè Detroit tounen vil ki priyorize timoun disi lane 2027.

OPÒTINITE A

Lespwa Kòmanse La a (Hope Starts Here)  kreye kad pou yon devlòpman sen pandan premye ane yo, eleman debaz pou reyisit eskolè, responsabilite antanke sitwayèn, sante pou lavi, kominote ki solid, ak edikasyon parantal ki efikas pou pwochen jenerasyon an.

Disi komansman ane pwochèn, Lespwa Kòmanse La a (Hope Starts Here) planifye pou lanse yon sit entènèt ki pral swiv pwogrè chak nan 15 estrateji li yo ak 26 priyorite politik yo. “Tablodbò” anliy lan pral pèmèt swiv evolisyon kèk nan estatistik ki enkyetan yo tou ki se te rezon ki fè yo te vini ak inisyativ Lespwa Kòmanse La a (Hope Starts Here) an premye yo. Sa gen ladan l to elve mòtalite enfantil vil la ki enkyetan anpil, to elve pou ti bebe ki fèt ak pwa ki twò piti ak reyalite ke prèske 30,000 jèn nan Detroit pa gen aksè ak lekòl preskolè oswa gadri bon kalite.

W.K. Kellogg Foundation
The W.K. Kellogg Foundation (WKKF), founded in 1930 as an independent, private foundation by breakfast cereal pioneer Will Keith Kellogg, is among the largest philanthropic foundations in the United States. Guided by the belief that all children should have an equal opportunity to thrive, WKKF works with communities to create conditions for vulnerable children so they can realize their full potential in school, work and life.

Yon apèl mondyal pou fè avanse ekite rasyal disi 2030

Previous article

Chanjman rive nan menm ritm ak moun yo

Next article

Comments

Comments are closed.