lidèchip

Eli Cuna, dirije avèk yon konektivite ak yon detèminasyon apwofondi

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Rezo Lidèchip Kominotè WKKF (WKKF Community Leadership Network, CLN) la avèk Sant pou Lidèchip Kreyatif (Center for Creative Leadership) la se yon bous inovan ki sipòte lidè lokal yo pou yo konekte, devlope epi dirije chanjman transfòmasyonèl pou yon avni ki pi ekitab. Dezyèm Klas CLN nan te gradye nan mwa out 2021. Pandan prèske de lane ansanm, ki te pwolonje akoz enpak pandemi an, bousye yo ekri liv, yo kreye antrepriz, avanse nan karyè yo epi, sa ki pi enpòtan toujou, yo devlope rezo Mezi y ap gradye, bousye nou yo antre nan yon rezo ansyen elèv ki etann li sou tout mond lan epi k ap travay pou ranfòse kominote yo avèk nouvo nivo konfyans ak odas.

DIRIJE

Eli Cuna rele tèt li yon “timoun k ap bouje.” Li te kòmanse karyè aktivis li lè li te gen 16 lane, lè pandan yon kou Angle kòm Dezyèm Lang, li te aprann ke sa te ilegal pou l aplike pou yon pèmi kondui poutèt li pa t gen papye. “Lòt elèv yo t ap di fòk nou goumen pou yon refòm nan imigrasyon an. Yo envite m fè yon debreyaj (manifestasyon). Mwen pa t konn sa sa te vle di, men yon grenn kou yon vandredi apremidi mwen t ap kite lekòl la apye, mwen t ap chante pou dwa m. Epi mwen te santi m lib; mwen te rejwenn tèt mwen nan moman sa a.” Yon demi lavi apre, Cuna te toujou ap ravay sousou kanpay, ede jèn moun jwenn vwa yo epi santi yo alèz avèk tèt yo. Antanke direktris teren United We Dream (Nou Reve Inyon) epi fondatris New Mexico Dream Team (Ekip Rèv New Mexico), li te ede ranpòte plizyè gwo viktwa, tankou DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) (Aksyon Difere pou Arive Timoun yo). Men Cuna te konnen ke fòk li te fè tranzisyon pou l kite wòl la. Li te di: “Mwen te nan etap simenaj la.”

“Balans ant lavi a ak òganizasyon pa t la. Si m pa t kite wòl mwen an nan pa twò lontan, mwen t ap tounen yon mati pou travay mwen an pandan m ap pale ak moun sou libète ak liberasyon. Mwen pa t ap viv sa m t ap preche a, ki se chwa, vwa ak lib abit.”

Se lè sa a ke li te aplike pou bous CLN nan.

KONEKTE

Cuna te kreye yon koneksyon solid avèk antrenè bous li a, Charlotte Houston, epi li di ke konvèsasyon yo te santre sou moun li ye nan kè lavi l. “Nou te kòmanse ak fòs mwen yo. Mwen fò nan kòmanse nouvo antrepriz; mwen gen yon pèsonalite antreprenè. Nou te bati yon plan apati eleman sa a.” Houston te antrene Cuna pou l rekonèt valè ke li te deja eksprime yon fason klè nan travay li – jistis rasyal epi aplikasyon yon lantiy ekite. Apresa Cuna te kreye yon modèl antrepriz kote li te ka fè lajan gras ak valè sa yo. “Charlotte te di m: ‘pa wont kreye yon antrepriz.’ Se te pi gwo defi pou mwen epi kreye l nan fason ki pi Endijenize, dekolonize, ekitap sou plan rasyal ke mwen te kapab,” jan Cuna te di.

DEVLOPE

Jodi a, Cuna ap dirije pwòp ajans kominikasyon l, pandan l ap ede lòt òganizasyon jwenn vwa yo, fè non yo epi fè moun konn travay yo. Li dirije kanpay maketin ak òganizasyon nimerik epi li ofri fòmasyon sou devlopman lidèchip. Cuna plase valè kiltirèl li yo kareman nan mitan, pandan premye konsantrasyon l se devlope relasyon otantik  avèk kliyan li yo. An menm tan, li fè plas pou pran don moun koulè yo, fanm yo ak moun ki pa konfòme yo nan zafè sèks lè li anplwaye kontraktyèl ki gen talan epi ki pa gen lajan pou kòmanse pwòp antrepriz yo.
Ywit kontraktyèl, ansanm avèk Eli, ofri sèvis kominikasyon bay plis pase 48 kliyan. Tout sa, pandan yon pandemi mondyal ak yon soulèvman mondyal. Bousye CLN yo te jwe yon gwo wòl. “Nan kòmansman an, mwen te santi m poukont mwen epi izole. Ou gen yon pandemi mondyal, ou deja kite travay ou epi w ap fè tranzisyon epi w ap kòmanse yon antrepriz. Apresa, mwen te gen rekou ak bous la epi yo te premye moun ki te fè kèk kontra avèk mwen.” Poutan, plis pase 18 mwa abondans ak pwogrè te kowenside avèk yon peryòd gwo pèt pèsonèl. Li te di: “Anpil pèt.” “Mwen pèdi manm fanmi m. Epi pafwa nou te pèdi tèt nou poutèt nou pa t ka di moun nou renmen yo orevwa oswa asiste yo nan tranzisyon yo pandan pandemi an. Men, nan tout sa, mwen chwazi akwoche m ak benediksyon yo epi ak konviksyon ke moun mwen renmen ki te tranzisyone yo vle mwen ke mwen jere tout sa pou pou konte mwen. Y ap veye sou mwen, priye pou mwen epi swete m tout pi bon bagay yo.”

Fleksibilite pou papa yo nan travay la kontribye nan pèmèt fanmi yo gen pi bon sante

Previous article

Altènativ ki konsantre sou moun alaplas prè predatè yo sipòte travayè ak fanmi yo

Next article

Comments

Comments are closed.