This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Expanding Equity — Fè Ekite Rasyal Avanse nan Antrepriz

Expanding Equity se yon pwogram ki pote transfòmasyon pou fè ekite rasyal, divèsite ak enklizyon avanse nan antrepriz yo.

Li ofri zouti, konesans ak apwòch ki santre sou moun pou kiltive espas travay ki atire, devlope, konsève epi fè pwomosyon talan divèsifye epi pou kreye ansanm kalite kilti entèn kote chak anplwaye santi yo nan plas yo, grandi, reyisi epi jwenn respè.

Nan lane 2020 an, WKKF te pilote pwogram nan avèk senk sosyete sèvis finansye. Nan lane 2021-2022 yo, pwogram nan te elaji epi l vin gen ladan l prèske 100 antrepriz ki soti nan 10 sektè diferan pou pi piti: kapital envestisman, sèvis finansye, jesyon envestisman, byen konsomasyon, komès andetay, restoran, otelri, endistri dènye kri, fabrikasyon ak sèvis pwofesyonèl.

“Kounye a, gen anpil antrepriz ki vle elaji efò yo nan ekite rasyal, divèsite ak enklizyon men y ap mande tèt yo kijan pou yo aji anndan òganizasyon yo. Kellogg Foundation fè pwòp pakou nou nan travay sa a. Nou gen eksperyans ak ekspètiz pou nou pataje avèk sektè antrepriz yo epi nou rekonèt ke moman an rive pou nou ofri l yon fason pi dirèk. Sa ka jenere pi bon rezilta pou antrepriz yo epi kreye yon ekonomi ki pi jis kote tout fanmi yo ka pwospere.”

This network of leaders and companies are pursuing meaningful action, change and transformation for racial equity (1) personally, (2) organizationally and (2) in their industries and broader communities.

Istwa ki anba la yo valorize zouti, rechèch ak istwa ki soti nan pwogram Expanding Equity a — ki pataje non sèlman analiz ka pou fè ekite rasyal, divèsite ak enklizyon avanse nan antrepriz yo, men tou kijan epi kisa lidè endividyèl yo, antrepriz yo ak endistri yo ap fè pou fè pwogrè nan pakou ekite rasyal yo.