Travay

Yon mezi pa bon pou tout moun

0
mississippi residents posing for a picture in front of the town sign. WKKF is establishing different methods for different communities

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Si de (2) kominote pa menm, defi yo ak solisyon yo ap diferan tou.

Gade Biloxi, Mississippi, kote pwogram fòmasyon benefisyè  Fanm Nan Konstriksyon (Women In Construction) Moore Community House la nan W.K. Kellogg Foundation lan ap ede fanm antre nan yon domèn k ap devlope men ke gason domine jeneralman.

Carol Burnett, direktè ekzekitif Moore Community House la di: “Òganizasyon nou an nan ansanm li vize eseye amelyore sekirite ekonomik fanm ki gen revni fèb ke pifò nan yo se manman selibatè, ki gen yon etik travay ekstrawòdinè – men yo bloke nan travay ki pa byen peye.” “…Lè nou ofri yon chimen atravè fòmasyon, sa founi yon mwayen pou fanm yo travay pou yon salè ki pral sipòte fanmi yo.”

Pwogram nan te lanse apre Siklòn Katrina te frape Gòlf nan lane 2005, kote te gen anpil travay disponib nan domèn konstriksyon ki te peye byen – men yo pat aksesib pou fanm. Depi lè sa a, pwogram nan te pèmèt plis pase 700 fanm gradye epi aksede ak travay sa yo, pifò fwa yo avèk avantaj ak opòtinite pou avansman nan karyè yo.

Burnett di: “Sa te pran anpil tan pou rann kèk nan opòtinite sa yo aksesib pou fanm.” “Epi alaverite, sa te mande pou kèk nan fanm nou yo te rive sou sit travay yo epi pwouve ke lè w anplwaye yon fanm sa pap kraze biznis ou oswa yon bagay konsa. Yo te bon travayèz epi yo te trase chimen an pou anpil lòt fanm vini apre yo. Enpak pou diplome nan pwogram Fanm Nan Konstriksyon (Women in Construction) nou an vle di ke yo ka reponn ak bezwen pitit yo, sa ki reprezante fòs travay yo.”

 

"Enpak pou diplome nan pwogram Fanm Nan Konstriksyon (Women In Construction) nou an vle di ke yo ka reponn ak bezwen pitit yo, sa ki reprezante fòs travay yo."

Ekzakteman anfas batiman fòmasyon Moore Community House la gen yon sant aprantisaj pou timoun piti avèk Early Head Start ak pwogramasyon pou sèvis gadri. Burnett di patenarya a se kle pou asire fanm jwenn sèvis, tankou sèvis gadri, ki rann li posib pou yo travay.

Burnett di: “Li sipòte timoun yo yon fason ekstrawòdinè, men anplis, li pèmèt paran yo al travay, poutèt sèvis gadri pou timoun piti yo se yo ki pi chè.” “Fanmi nou sèvi yo, y ap travay men poutan yo toujou tonbe anba nivo pòvrete federal la.”

Sou Kot Gòlf la nan Nouvèl Òleyan, Fondasyon Kellogg la se yon pati nan yon patenarya piblik-prive ki rele  Alyans Antrepriz Nouvèl Òleyan (New Orleans Alliance) (NOLABA), ki konsantre sou rann vil la yon lidè mondyal atravè yon ekonomi enklizyon. Patenarya a, ki se òganizasyon devlopman ekonomik ki akredite pou Nouvèl Òleyan, konsantre sou kat domèn: atire epi kenbe antrepriz yo, kwasans ti antrepriz yo, devlopman talan ak mendèv epi devlopman estratejik katye yo.

Patenarya a fonde sou done ki montre ke se pa tout moun Nouvèl Òleyan ki gen aksè ak resous ak opòtinite ki pral ede yo – ak vil la ak eta a – pwospere.

Lamar Gardere, direktè ekzekitif Sant Done a (The Data Center) nan Nouvèl Òleyan, yon benefisyè WKKF, souliyen done alaman ki te la anvan COVID yo: Depi 1997, kantite ti antrepriz antreprenè nwa kreye yo double. Poutan malgre kwasans la, pati mache a ke yo genyen an rete piti. Done yo montre ke resèt total antrepriz sa yo pandan menm peryòd la rete sèlman a 2%.

Gardere di: “Sa montre yon seri pwoblèm diferan ki ka gen yon enpak sou kapasite w pou w fè antrepriz ou a mache, pou w devlope l jan w bezwen l la epi pou w gen aksè ak tranzaksyon k ap fèt nan vil la.”

Flozell Daniels, direktè ekzekitif Foundation for Louisiana

Flozell Daniels, direktè ekzekitif Foundation for Louisiana (Fondasyon pou Louisiana), yon patnè estratejik esansyèl NOLABA, di ke poutèt envestisman li jwenn nan men donatè tankou WKKF yo, NOLABA a te rive envesti nan estrateji ki fè prèv yo, pandan l t ap teste lide ki pwometan epi inovan.

Daniel mande: “A kisa fiti Nouvèl Òleyan sanble si l te ka rive ekitab nèt?”

“[Yo t ap gen] kapasite pou yo gen diyite ekonomik. Pou moun ki gen antrepriz yo, yo ka konpetitif, yo gen aksè ekitab ak kapital la, ak relasyon yo epi ak patenarya yo. Pou moun ki travay chak jou yo, yo gen yon salè ekitab, yo gen avantaj, yo gen relasyon pwofesyonèl ki ba yo bonjan enfòmasyon epi ki pa refize yo jistis.”

Minda Corso
Minda is the digital communications manager at the foundation. She is responsible for hands-on execution of integrated digital marketing and communications strategies to support organizational as well as internal and external communications goals and objectives. She works with the communications team to identify, develop and execute digital marketing and communications tactics across the WKKF digital ecosystem. She collaborates with organizational peers and teams to elevate the foundation’s strategies, programmatic priorities, and relationships with priority audiences, including internal staff, grantees and external stakeholders.

  Konesans antanke yon Byen Piblik, Kap Enfòme Defi Aktyèl yo

  Previous article

  Benefisyè Michigan yo pwoteje anplwa ekitab lè yo sipòte ti antrepriz yo

  Next article

  Comments

  Comments are closed.