Angajman KominotèEkite Rasyal

Selebrasyon Mwa Zèv Charite Moun Nwa nan Mwa Out

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Mwa out se Mwa Zèv Charite Moun Nwa – yon opòtinite pou rekonèt kontribisyon vital don kolektif moun nwa ki fasone zèv charite epi pou fè apèl ak envestisman regilye nan kominote nwa yo. Mwa Zèv Charite Moun Nwa a se yon moman ideyal tou pou donatè endividyèl yo mete ansanm epi dirije jenewozite yo atravè sèk don ak rezo donatè.

Pandan tout mwa a, nou pral souliyen kèk nan benefisyè Catalyzing Collective Giving (Akselere Don Kolektif) W.K. Kellogg Foundation yo, k ap travay pou regwoupe resous yo, abòde defi yo epi fè solisyon yo avanse nan kominote yo. Epitou, nou pral prezante antrevi avèk lidè ki nan mouvman don kolektif nwa a, ansanm ak istwa manm pèsonèl nou yo.

Ret branche pou plis!

Mete fen ak kriz sante matènèl moun nwa yo se fè ekite a avanse

Previous article

Tennessee se yon pwen prèv pou eta k ap chèche finansman eskolè ki pi ekitab

Next article

Comments

Comments are closed.