Angajman KominotèSan Kategori

Sa a se yon redresman ekonomik kominote a dirije: Imaj ki soti nan zòn sid Meksik

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Nan lane ki sot pase yo, avèk ekonomi zòn sid Meksik la ki te pran gwo frap akoz COVID-19 ak tanpèt twopikal ki te pase ak vyolans, WKKF pote kole ak lòt enstitisyon pou sipòte efò kominote a ap dirije pou li revitalize vi ekonomik la epi li mete li nan yon pozisyon pou li remonte apre yon dezas.  

Nou travay nan tèt ansanm ak kominote yo epi nou devlope alèjman dezas lokal ak fon pou preparasyon.

Nan sezon prentan 2022, Museo Casa Montejo ki nan Mérida, Yucatán, te ògànize yon ekspozisyon ki rele “Redrèsman ekonomik kominote a dirije,“ epi Aurora Fernandez mete foto ki montre patisipan nan youn nan inisyativ yo. Li fè pati de yon pwojè ke Pwogram Devlopman Nasyonzini (United Nations Development Programme, UNDP) mete sou pye pou redui enpak ekonomik COVID-19 epi pou ankouraje redrèsman nan kominote Meksik yo, avèk sipò Zurich Foundation, Fomento Social Citibanamex ak WKKF.

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Yon jou rekòt

Tenejapa, Chiapas

Aurora Fernandez

2022

19,6 x 29,5 pous

Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Ranfòsman teknik pwodiktif yo nan jaden potaje yo pou pwodiksyon legim ak zwazo

Anvègi: 9 eta nan Repiblik la avèk apeprè 100 kominote nan zòn sidès ak zòn santral Meksik

Ki kote: Tres Cerros, Tenejapa, Chiapas

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Riche abèy nan douvanjou

Izamal, Yucatan

Aurora Fernandez

2021

29,5 x 19,6 pous
Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Ranfòsman Apikilti nan Pennensil Yucatan la. Koperativ
gason ak fanm ki konsakre lavi yo pou yo pwodui siwomyèl ògànik Chun Jabin.

Ki kote: Kominote Xanabá, Izamal, Yucatán

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Pwodiksyon chanpiyon

Cintalapa, Chiapas

Aurora Fernandez

2022

19,6 x 29,5 pous

Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Aprantisaj nan diferan teknik pwodiksyon chanpiyon.

Lokalizasyon: Kominote Adolfo López Mateos, Cintalapa, Chiapas

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Kakawo ki soti Soconusco

Escuintla, Chiapas

Aurora Fernandez

2022

29,5 x 19,6 pous

Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Ògànizasyon fanm ak gason ki konsakre lavi yo pou pwodiksyon ak rekouvreman kakawo. Aprantisaj nan teknik pwodiksyon agwo-ekolojik.

Ki kote: Kominote Manacal Llano Grande, Escuintla, Chiapas

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Kafe nan Mòn yo

Chilón, Chiapas

Aurora Fernandez

2022

19,6 x 29,5 pous

Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Ranfòse kapasite pou louvri nouvo kànal maketing yo. Ògànizasyon Batzil Winik ki konsakre li pou li pwodui kafe ògànik.

Ki kote: Kominote Guaquitepec, Chilón, Chiapas

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Fanm maren ak mayi

Aurora Fernandez

2022

29,5 x 19,6 pous

Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Ògànizasyon ki gen 9 fanm Ikoots Endijèn ki konsakre lavi yo pou pwodiksyon tòtiya chips ki fè alamen.

Lokalizasyon: Colonia Cuauhtémoc, Minisipalite San Mateo del Mar, Oaxaca

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Mwayen pou jwenn dlo

Tixméhuac, Yucatan

Aurora Fernandez

2021

19,6 x 29,5 pous

Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Konstriksyon, renovasyon ak antretyen diferan sistèm dlo pou asire kantite ak kalite.

Anvègi: 9 eta nan Repiblik la avèk apeprè 45 kominote nan zòn sidès ak zòn santral Meksik

Lokalizasyon: Kimbilá, Tixméhuac, Yucatan

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Touris kominotè

Calkiní, Campeche

Aurora Fernandez

2021

19,6 x 29,5 pous

Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Ranfòsman kapasite ak akonpayman koperativ touris, ki yomenm fè pati de Älyans Pennensilè pou Kominote Touris. Sant Ekotouris “Carey.”

Ki kote: Isla Arena, Calkiní, Campeche.

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Lavant chips tòtiya

Aurora Fernandez

2022

29,5 x 19,6 pous

Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Ranfòsman kapasite ògànizasyonèl, administratif, finansyè ak gouvènans Ògànizasyon “Fanm Maren ak Mayi”

Lokalizasyon: Colonia Cuauhtémoc, Minisipalite San Mateo del Mar, Oaxaca

Pwogram Devlopman Nasyonzini

Yon pakèt rèv

Aurora Fernandez

2022

29,5 x 19,6 pous

Papye 260 gram Giclée Matte Baryta

Pwojè: “Refè Ekonomi a Apre COVID-19”

Deskripsyon: Ranfòsman kapasite ògànizasyonèl, administratif, finansyè ak gouvènans Ògànizasyon “Fanm Maren ak Mayi”

Lokalizasyon: Colonia Cuauhtémoc, Minisipalite San Mateo del Mar, Oaxaca

Dèyè gwo tit yo: nan direksyon yon nouvo resi pou zèv charite nan domèn lasante ann Ayiti

Previous article

Anons senk loreya mondyal pou Ekite Rasyal 2030

Next article

Comments

Comments are closed.