Ekite Rasyal

Anons senk loreya mondyal pou Ekite Rasyal 2030

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl) Português (Pòtigè)

“Travay dinamik ak miltidimansyonèl ke chak loreya yo pwopoze a pral chanje nòm yo, pral adrese kòz prensipal pou rezilta ki gen karaktè rasis yo, epi li pral ede kreye kondisyon dirab kote timoun yo, fanmi yo ak kominote yo ka pwospere.”

Apre ke nou fin resevwa reyaksyon ekstrawòdinè parapò ak apèl mondyal nou te lanse a pou solisyon odasye k ap chanje done yo nan kad Defi Ekite Rasyal 2030 la, nou fyè pou nou anonse senk loreya ki pral resevwa yon montan konbine $80 milyon sou uit pwochen lane k ap vini yo.

Chak jou n ap raple nou obstak konsiderab ki plase sou chemen timoun ak fanmi akoz sistèm inegalite ak yerachi toupatou nan mond lan. Senk loreya sa yo ap atake enjistis yo nan rasin yo epi ap fè pwogrè ak koze ekite rasyal la avèk apwòch ki inik, kreyatif e katalitik – soti nan transfòmasyon yon sistèm edikatif pou rive nan gerizon kominote yo ak otonomizasyon popilasyon Endijèn ki majinalize istorikman yo.

Chanjman transfòmatif pran tan epi egzije angajman dirab. Ekite Rasyal 2030 se yon envestisman alontèm nan yon avni timoun nou yo merite – yon avni ki chaje ak opòtinite ekitab ki pou pèmèt tout timoun viv rèv yo.

Eksplore istwa chak loreya yo pi ba a epi aprann plis enfòmasyon nan wkkf.org/re2030.

Senk loreya mondyal pou Ekite Rasyal 2030:

Comments

Comments are closed.