Angajman KominotèEkite Rasyal

HOPE ede fanmi yo ak kominote yo atenn libète finansye

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Yon Lane avèk HOPE

Nan yon sèl ane, HOPE (Hope Enterprise Corporation (Sosyete Antrepriz Hope) ak Hope Credit Union (Kooperativ Kredi Hope)) te plase plizyè santèn rezidan Mississippi – kote pifò se moun ak fanmi nwa – sou yon chemen estabilite finansye ak kreyasyon richès jenerasyonèl lè li elaji aksè ak prè ipotekè, prè pou konsomatè ak prè pou ti antrepriz.

HOPE, yon enstitisyon finansye pou devlopman kominotè ki gen yon misyon pou ranfòse kominote ki, yon fason istorik, te dezenvesti, enpòte kapital pou pwojè devlopman kominotè epi ofri pwodi finansye ki abòdab atravè kooperativ kredi li yo, ki lokalize nan kote ki gen mobilite fèb. Nan Rapò sou Enpak li fè tou lòt jou la a, HOPE te souliyen kèk nan estrateji efikas li yo pou abòde ensekirite alimantè, aksè ak pwopriyete pou moun nwa, aksè ak lojman epi devlopman ti antrepriz nan lane 2021 an.

Pifò travay transfòmasyon HOPE yo te fèt nan Mississippi – yon eta ki gen yon to povrete ki prèske 19%, ki, yon fason regilye, liste prèske anba nan endis prensipal sanitè, ekonomik ak sosyal yo. HOPE eksplwate 12 sikisal atravè eta a.

Bill Bynum, direktè jeneral HOPE la, di ke travay òganizasyon an alimante, anpati, “avèk yon angajman inebranlab sipòtè ki la lontan ki kontinye envesti tan, trezò ak angajman nan kolaborasyon ak HOPE pou fòje yon ekonomi ki pi enklizif.”

Sipòte Ti Antrepriz

Yon bouwe sovtaj finansye HOPE te pèmèt ajans Courtney Jacobs la, Insurance Done Right (IDR) (Asirans ki Fèt Byen), fonksyone malgre gen kèk nan asire li yo ki te sispann peye kotizasyon yo pandan pandemi an. Yo te apwouve l pou yon prè Power of HOPE (Pouvwa HOPE) $10,000, yon pwodui ki fèt pou ti antrepriz k ap fè fas ak difikilte ekonomik COVID-19 yo. Tankou anpil manman k ap travay, li pase nan yon biwo adomisil vityèl epi prè a te pèmèt li modènize ekipman l yo epi anboche yon dezyèm anplwaye.

Nan sa ki gen pou wè ak aksè ak kapital pou l kenbe antrepriz li a vivan, Jacobs te di li pa t gen anpil opsyon poutèt pi gwo bank yo “pa t vle konsidere m,” poutèt mank antesedan komèsyal li ak revni limite l.

Jacobs, ki se yon moun nwa, te di: “Antanke pwopriyetè antrepriz minoritè, sa vle di anpil bagay lè w gen yon patnè bankè oswa yon sistèm sipò kèlkonk”. “Mwen santi m pa sou yon zile epi mwen gen sipò ak sekirite, si m vle grandi.

Jacobs di ke prè HOPE la plis pase yon tranzaksyon finansye; se yon envestisman nan avni pitit li yo ak kominote li a yon fason global.

Jacobs te di: “Pitit fi m nan gen 8 lane epi rèv li se pou l travay pou IDR oswa pou l ‘menm jan ak manman’ youn nan jou sa yo.” “Sa a se yon bagay mwen ka transmèt pitit mwen yo epi ba yo opòtinite pou yo pwopriyetè antrepriz.”

HOPE te apwouve 213 prè Power of HOPE pou moun ak antrepriz nan Mississippi nan lane 2021 an. HOPE te bay 881 prè Pwogram Pwoteksyon Chèk Peman (Paycheck Protection Program) tou pandan pwogram nan pou antrepriz ki te pran gwo frap pandan pandemi an. Selon branch defans HOPE la, Hope Policy Institute (Enstiti Nòt Politik Hope), plis pase 20% antrepriz ki nan eta ase moun nwa ki pwopriyetè yo. Malgre sa, antrepriz sa yo pa resevwa aksè egal ak kapital.

Aksè limite ak kapital oswa sèvis bankè pou antrepriz ak moun se youn nan konsekans povrete anrasine ki nan rejyon ke HOPE sèvi a. To non bankarizasyon 12.8% Mississippi a se li ki pi wo nan peyi a, selon FDIC epi li endike rezon ki fè sèvis HOPE yo vital konsa.

Nan lane 2021 an sèlman, HOPE te konkli 8.2 milyon dola nan prè pou konsomatè nan Mississippi, epi 72% nan prè sa yo te nan kominote ki gen to povrete ki depase 20%. HOPE sible pwodui abòdab li yo sou fanm, moun koulè ak moun ki gen revni fèb, moun ki fè fas ak pi gwo obstak pou jwenn zouti finansye ki nesesè pou pwospere yo.

Yon Solisyon pou Ensekirite Alimantè

Aksè limite ak manje ki bon pou sante se yon lòt konsekans ke moun eksperimante souvan lè y ap viv nan zòn ki gen nivo povrete elve. Pou lite kont ensekirite alimantè a nan yon vil Delta Mississippi, HOPE te fè yon patenarya ak lidè kominotè yo, zèv charite yo ak ajans gouvènmantal yo sou yon konsèp inovan: Pwogram Pwovizyon Sou Entènèt Delta Mississippi (Mississippi Delta Online Grocery Program).

San endistri epi ak yon popilasyon k ap bese, pa t gen anpil chans pou atire yon nouvo episri nan Drew, yon kominote ki gen 1,927 abitan nan Konte Sunflower a, kote to ensekirite alimantè a 22%.

Dènye episri vil la te fèmen nan lane 2014, sa ki te fòse rezidan tankou Amanda Griffin yo fè yon trajè 20 mil pou ale nan Walmart ki nan Cleveland nan pou achte fwi, legim ak lòt pwodui alimantè.

Griffin, ki te soufri lipis, dyabèt ak pwoblèm kè te di: Li te difisil, espesyalman poutèt m t ap fè fas ak pwoblèm sante epi m te oblije konte sou lòt moun pou mennen m.”

Kounye a, Griffin ak twa pitit fi l ki gen laj pou al lekòl yo fè pati 45 fanmi ki ka konte sou sèvis sou entènèt la pou yo resevwa manje fre yo. Pwogram nan fonksyone apati yon depo zam ki renove, kote yo estoke atik ki soti Walmart. Rezidan yo plase yon kòmand sou entènèt avèk yon kont Walmart, apresa y al chèche pwovizyon yo nan depo zam nan oswa yo fè livre atik yo pou yo.

HOPE ak Drew Collaborative te devlope konsèp la. Donatè pwojè a te gen ladan yo WKKF, Otorite Rejyonal Delta a, USDA ak HOPE.

Gloria Dickerson, fondatè We2gether Creating Change (Ansanm N Ap Kreye Chanjman), yon òganizasyon ki pa fèt pou pwofi ki se yon òganizasyon prensipal nan kolaborasyon an epi yon patnè WKKF, te di ke kantite fanmi k ap patisipe yo pa sispann ogmante.

Dickerson te di: Sa soulaje pwoblèm moun ki pa gen mwayen transpò pou al nan magazen an paske nou pote l pou yo.” Mwen renmen l tou poutèt rezidan yo ap aprann teknoloji kòmande sou entènèt la.”

Griffin te site fasilite a epi li te bay sèvis la kredi poutèt li ede fanmi l fè chwa alimantè ki pi bon pou sante.

Griffin te di: “Mwen te youn nan premye moun ki te eseye l epi depi lè sa a m ap itilize l.” “Non sèlman mwen achte pou tèt mwen, mwen achte pou manman m, granmè m ak sè m ki paralize.”

Konstwi Aktif gras ak Aksè ak Pwopriyete

Aksè ak pwopriyete se yon pilye nan estrateji HOPE pou kreyasyon richès nan kote ki gen mobilite fèb. Ed Sivak, vis prezidan ekzekitif, direktè nòt politik ak kominikasyon HOPE, te di ke plis pase mwatye nan 125 prè ipotekè HOPE ki te apwouve nan lane 2021 yo te nan Mississippi.

Fanmi ki paseme nan peyizaj soti nan Gulf Coast rive Jackson yo te tounen pwopriyetè kay, kote anpil nan yo se moun k ap achte kay premye fwa ki te kalifye pou yon prè ipotekè apre ke yo te fin resevwa edikasyon sou acha kay ak asistans nan men HOPE pou amelyore kredi yo.

Ekip finansye HOPE la te pataje fason yo te travay avèk manm Gulf Coast la, Tellisha Crawford, lè yo te refinanse prè otomobil li a pou amelyore kredi l.

Epi mezi kantite sezi ki t ap fèt poutèt pandemi an t ap ogmante nan tout peyi a, politik finansman HOPE yo t ap fonksyone pou kenbe plis nan manm li yo nan kay yo.

Epi mezi kantite sezi ki t ap fèt poutèt pandemi an t ap ogmante nan tout peyi a, politik finansman HOPE yo t ap fonksyone pou kenbe plis nan manm li yo nan kay yo.

“Yon moun ki te pran prè ipotekè sou kat nan pòtfèy HOPE la te nan pwowogasyon” pandan pandemi an, jan Sivak te di l, lè l t ap eksplike ke peman mansyèl moun ki pran prè yo te repòte poutèt difikilte ekonomik.

Li te di: “Se ekzakteman pou sa ke nou egziste, pou ede moun travèse tanpèt sa yo.”

Ofri Sekirite Lojman

Mank lojman ki disponib, abòdab pou moun ki gen revni fèb nan Mississippi yo anviwon 48,000 inite, selon Kowalisyon Nasyonal pou Lojman pou Moun ki gen Revni Fèb (National Low-Income Housing Coalition). Apre prèske twa dizèn lane li fè ap finanse lojman abòdab, HOPE te vin tounen yon ekspè nan devlopman estrateji envestisman ki inovan pou reponn ak bezwen sa a.

Nan ka Devlopman Lojman Millcreek nan Brookhaven nan, HOPE te eksplwate de (2) pwogram federal ensitasyon fiskal – Zòn Opòtinite (Opportunity Zones) ak Kredi Taksasyon Lojman pou Moun ki gen Revni Fèb (Low-Income Housing Tax Credit). Zòn Opòtinite yo te kreye nan lane 2017 pou estimile envestisman nan kote ki te gen difikilte yo, epi LIHTC bay ensitasyon pou favorize konstriksyon oswa reyabilitasyon lojman pou fwaye ki gen revni ki fèb yo. Millcreek se rezilta yon envestisman kapital 1.5 milyon dola ki soti nan Fon Zòn Opòtinite HOPE la, mete ak ensitasyon LIHTC yo.

Finansman diferans la ki te soti nan HOPE “te rann pwojè sa a posib,” jan Mike Molinari ki nan Southport Financial Services (Sèvis Finansye Southport), yon pwomotè lojman pou plizyè fanmi, te di l lè pwojè a te fèk anonse.

Devlopman an ki gen 48 inite pozisyone nan sektè resansman yon Zòn Opòtinite ki gen anpil difikilte, kote 25% moun yo viv nan povrete. HOPE te finanse pwojè a nan to ki enferyè ak to mache a sou kondisyon ke pwomotè yo lwe sèlman bay lokatè ki gen revni ki pi ba pase $35,000. Fanmi yo te kòmanse amenaje nan rezidans yo nan mwa jen ki sot pase a.

Katye kay brik ki gen twa chanm akouche, de (2) twalèt la gen ladan l yon espas pou jwe, yon amenajman peyizaje ak twotwa — enfrastrikti ki rivalize ak nenpòt devlopman nan pati sa a nan mache a.

“Pwosperite kolektif ameriken an depannde demantèlman baryè ki te kenbe kominote yo dèyè pandan twò lontan, retire moun nan twou ekonomik epi ofri yo zouti yo bezwen pou yo reyisi,” jan Bynum di nan Rapò sou Enpak HOPE la. “Tout moun benefisye lè gen plis moun ki ekipe pou reyisi.”

Refè ankraj nou nan tradisyon zansèt yo avèk La Semilla Food Center (Sant Alimantè La Semilla)

Previous article

Expanding Equity — Fè Ekite Rasyal Avanse nan Antrepriz

Next article

Comments

Comments are closed.