Angajman Kominotè

Choctaw Fresh Produce: apwovizyone kominote a nan fason tradisyonèl

0
Choctaw Fresh Produce

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Choctaw Fresh Produce se yon inisyativ agrikòl ke yon Tribi ap dirije nan sant Mississippi a, nan Rezèv Choctaw a, ki lokalize toupre vil Philadelphia. Bann Mississippi Choctaw a se sèl Tribi Amerendyen ke gouvènman federal la rekonèt nan eta Mississippi a. Gwoup la gen yon enpak sou sante tribi a atravè distribisyon manje òganik, ke yo kiltive sou rezèv la, bay pwogram byennèt ki akse sou fanm ak dyabèt nan lopital lokal la, sant swen pou granmoun aje yo, kazino lokal la ak lekòl yo. Choctaw Fresh Produce eksplwate kamyonèt pwodui mobil tou, ki pote legim yo nan zòn rezèv la ki pi izole yo.
Pandan COVID, pwodui fre yo te ale jwenn tou manm Tribi ki te an karantèn yo. Jan responsab fèm nan, Daphne Snow, di sa, “Pwodi òganik yo se ekzakteman kalite manje ou bezwen nan sitiyasyon sa a.” Nou te gen yon chans pale avèk Snow ak kòlèg li yo, kowòdonatè manje lokal la, Tomika Bell ak kontab la, DeSandra Ben, ki nan òganizasyon an depi lane 2012, pou nou jwenn plis enfòmasyon sou inisyativ la ak kominote a.

Plantasyon premye grenn yo

Carlson: Ki istwa orijin Choctaw Fresh Produce? Snow: Te gen yon mesye, Mesye Dick Hoy, ki te responsab nan pwogram reyadaptasyon pwofesyonèl Tribi a, kote nou te kiltive flè pou amenajman peyizaje Tribi a ak konplèks la. Mwen te toujou di li ta dwe kiltive pwodui òganik. Li te konn di, “Non, m pa vle fè sa.” Apresa, chèf ekzekitif konplèks la te poze kesyon an, “Poukisa Tribi a pa ka kiltive kèk nan pwodui pou restoran yo sou tè Tribi a?” Sa te deklanche bagay yo avèk devlòpman ekonomik epi rechèch finansman. Kidonk, yon jou Mesye Hoy vin jwenn mwen epi l di, “Èske w pare?” Mwen te sezi ke nou ta pral kiltive pwodui òganik nan Mississippi. Sa te pran nou twa lane pou nou te rive gen yon fèm ki sètifye òganik, poutèt nou te abitye ak traktè nou yo ak pestisid nou yo. Kou nou te kòmanse swiv règ yo ak règleman yo, tout senk fèm yo te vin sètifye byen rapid.

Se yon rèv ki tounen reyalite. Mwen grandi nan agrikilti – men m pat janm renmen sa."

Carlson: Mesye Hoy te fonde fèm yo, men se fanm k ap dirije l kounye a? Snow: Mesye Hoy vin mouri epi yo te konfye responsabilite li yo bay Jason Grisham, ki te vin tounen responsab jeneral la ak direktè John Hendrix. Mwen te vin tounen responsab fèm nan. Pandan kèk lane ki sot pase yo, nou te vin anplwaye plis fanm. Mwen te travay avèk yon dam, Annie Frazier, nan konplèks la pandan plizyè lane epi m al kote l m di l “èske w ta renmen vin nan fèm nan?” Kounye a li se sipèvizè teknik fèm nou an. Kidonk, li se yon dam ki se yon manm Tribi a. Pòs lavaj ak anbalaj nou an se yon dam ki ladan l. Pòs Tomika a – li se yon dam. Epi kontab nou an, Desandra Ben, se yon pati entegran nan Choctaw Fresh Produce depi nan kòmansman an epi se yon fi li ye. Ben: Mwen panse ke avèk fanm k ap dirije, mwen santi ke sa ka plis rezon ki fè li oryante plis sou lekòl yo ak granmoun aje yo – sèlman avèk ensten matènèl yo genyen an. Mezi lane yo pase, mwen wè l vin pi akse sou kominote a. Li vin pi konsène manm Tribi yo. Bell: Pòs mwen an te kreye nan mwa jen 2020 an pou gen pi bon relasyon anndan kominote Tribi a. Sa n ap fè pou Tribi nou an se yon navi pou kominote nou an founi manje ki gen yon enpòtans kiltirèl pou Bann Mississippi Choctaw a.
Pwodui te fè pati travay nou antanke moun Choktaw, se konsa nou te konn reponn ak bezwen fanmi nou yo. Espesyalman avèk kowonaviris la, limyè a vin brake sou nou. Pat gen okenn mwayen jwenn manje (nan kòmansman pandemi an). Makèt yo te vin pa gen legim – menm nan bwat konsèv. Epi pifò kominote ki nan Tribi a pa pre magazen yo. Nou te oblije rekòmanse reponn ak bezwen fanmi nou yo nan fason tradisyonèl nou yo. Pandemi sa a te pi bon moman pou brake limyè a sou fason kominote yo ka ede youn lòt.

Konfigirasyon tè a

Carlson: Konbyen moun ki enplike nan agrikilti? Bell: Avèk ekip agrikòl nou an ak ekip entèn nou an – tout lavaj ak anbalaj, semans ale nan plantasyon ale nan rekòt, lavaj, anbalaj ak livrezon, pa gen anpil moun. Nou konte ant sis ak wit anplwaye. Carlson: Ki gwosè fèm yo? Snow: Mwens pase senk ak. Nou itilize tinèl ki wo, sa ki pwolonje sezon an pou pwodui plis manje. Nou gen yon fèm santral sou rezèv prensipal la, de (2) ki nan pwodiksyon ak senk ki fini. Chak fèm gen twa tinèl ki wo. Pye kare nou yo pwodui anpil manje.

Reyapwopriasyon rasin yo

Carlson: M mande tèt mwen kijan nou chak fè vin pasyone pou manje fre ak agrikilti? Snow: Mississippi nan tèt peyi a nan tout bagay – obezite, pwoblèm kadyak – nou gen tout mak sa yo kont nou. Kiltive flè pou konplèks la avèk pestisid, mwen te santi ke “sa a pa ka bon pou ou.” Plis mwen te li, plis mwen te santi mwen pa t vle nan antouraj pestisid ni manje manje ki gen pestisid. Mwen grandi nan yon fanmi ki te fè agrikilti epi tout bagay te fèt avèk pwodui chimik sentetik. Katrevenkenz pousan sa nou te manje lakay nou te soti nan pwòp jaden nou – epi w ap manje tout sa. Mwen te wè manman m ak papa m avèk sante yo epi sa yo te pase. Lè w jwenn pwodui Choctaw Fresh Produce  nou an, li pi natirèl posib – pi natirèl pase sa w ap kiltive nan lakou lakay ou. Li yon tijan pi difisil, men nou asime fado sa a.

Lè mwen te kòmanse vizite granmoun aje yo sou pwogram nou an, mwen reyalize ke tout manje gen yon istwa."

Ben: Sèlman poutèt li òganik la. Nan kòmansman an, mwen te kòmanse achte legim yo epi mwen te prezante yo bay pitit pitit mwen yo epi pitit pitit mwen yo renmen pwodui fre anpil kounye a. Bell: Mwen te vizite Choctaw Fresh Produce pandan yon aktivite kofratènite alimantè epi mwen te rankontre Daphne. Li te di yo t ap chèche yon moun ki akòde sibvansyon epi yon moun pou konekte kominote ki nan Tribi a ak kominote ki pa nan Tribi a. Mwen te gen 10 lane depi m t ap travay nan biwo pwokirè jeneral la epi mwen te vle demenaje pou m ka pi pre fanmi m. Mwen te ka idantifye m ak manm Tribi a epi mwen pale Choktaw byen. Mwen te toujou inisye nan agrikilti men sa pat janm enterese m jiskaske m vin la a. Li te amizan pou eseye konprann tout bagay; mwen te konn konfonn kèk nan legim yo lè m te kòmanse, tankou m pat konn kijan kònichon yo te vini. Chak jou te yon eksperyans aprantisaj. “Lè mwen te kòmanse vizite granmoun aje sou pwogram nou an, mwen reyalize ke tout manje gen yon istwa. Yo tout di “lè mwen t ap grandi, mwen te konn keyi chou avèk granmè m.” Lè m tande se konsa yo te konn amize yo, nan fè agrikilti ansanm oswa prepare manje ansanm; se sa ki leve yon bagay nan mwen ki fè m santi m renmen la a. Granmoun aje yo sakre anpil epi mwen renmen tande tout istwa yo.
Carlson: Ki manje ou ta di ki enpòtan sou plan kiltirèl? Bell: Pwa, ariko, chou, koujèt. Daphne ap di “sispann fri legim nou yo,” men nou menm choktaw yo, nou renmen koujèt fri. Tomat wouj yo ak tomat vèt yo enpòtan anpil. Istwa manman m ak papa m – lè nou pat gen manje pou nou manje ankò, yo te manje sandwich tomat. Bleyè se yon gwo pati nan kilti nou tou, nou itilize pou manje ak la – panye choktaw k ap mouri.

Soti nan tè a rive nan syèl la

Carlson: Kisa w espere avni Choctaw Fresh Produce ye? Snow: Mwen espere ke rive yon lè nou ka founi 50% pwodui Tribi a itilize yo atravè Choctaw Fresh Produce. Tribi a gen ase tè pou l fè elvaj bèf, kochon ak poul. Nou ta ka founi tout sa pou tribi a; syèl la se sèl limit pou fason Choctaw Fresh Produce ta ka kontribye nan souverènte alimantè pou Tribi a.
Ben: You nan bagay y ap travay sou yo k ap vreman bon – jaden kominotè kote yo fè demonstrasyon, soti ak timoun yo epi fè yo wè jan bagay yo kiltive. Bell: Mwen vle wè moun yo retounen nan fason bagay yo te ye anvan an – agrikilti antanke fason pou reponn ak bezwen fanmi w. Choktaw yo ka retounen nan fason nou te konn fè bagay yo nan tan pase.

Mwen vle wè moun yo retounen nan fason bagay yo te ye anvan an – agrikilti antanke fason pou reponn ak bezwen fanmi w. Choktaw yo ka retounen nan fason nou te konn fè bagay yo nan tan pase."

Envesti nan chanjman: Ekite rasyal nan sèvis finansye

Previous article

Aprantisaj akselere, piga fè ratrapaj: nouvo prèv nan salklas matematik elemantè yo

Next article

Comments

Comments are closed.