Ekite Rasyal

Yon apèl mondyal pou fè avanse ekite rasyal disi 2030

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl) Français ( Franse) Português (Pòtigè)

"Lè nap gade inekite frapan nap viv nan tan prezan an, sa montre nou gen anpil wout pou n rale toujou pou n fè pwogrè nan ekite rasyal defason pou tout timoun, fanmi yo ak kominote yo ka pwospere."

La June Montgomery Tabron, PREZIDAN DIREKTÈ JENERAL W.K. Kellogg Foundation Tweet

Fondatè nou an, Will Keith Kellogg te fonde fondasyon an nan lane 1930 nan mitan yon kriz ekonomik mondyal. Men sa li te di pou l fè konnen angajman li pran: “Mwen pral envesti lajan m nan moun.” Pandan 90 lane, W.K. Kellogg Foundation pouswiv misyon li selon kwayans misye te genyen ke moun gen kapasite pou rezoud pwòp pwoblèm yo.

Jodiya, pliske jamè, konfyans fondatè nou an te mete nan moun vin gen plis enpòtans oswa vin pi nesesè.

Nan mitan yon pandemi mondyal kap afekte moun koulè defason ki pa pwoposyonèl, nou atenn yon moman kritik — yon moman ki fòse nou imajine avni pitit nou merite a, yon lòt jan.

Si w wè yon chimen pou kreye yon mond ki pi ekitab, kite m prezante w Ekite Rasyal 2030…

Klike sou bouton sa a pou ka aprann epi reponn ak apèl la. Enskripsyon an louvri kounyeya jiska 28 janvye 2021 a 5è p.m. Lè Zòn lès.

Remak: Piske defi sa a se yon defi a karaktè global, fòk ou soumèt aplikasyon yo nan lang angle. Nou konnen e nou rekonèt sa ka kreye yon obstak pou moun angle pa premye lang yo. Sepandan, poutèt gen plizyè pwosesis pou revizyon an, nou te chwazi angle pou kenbe inifòmite epi pou redui kantite erè nan tout aplikasyon yo. Nou apresye kolaborasyon w ak konpreyansyon w.

Un llamado mundial en pro de la equidad racial para 2030

Previous article

Un appel pour faire avancer l’équité raciale dans le monde entier d’ici 2030

Next article

Comments

Comments are closed.