Ekite RasyalSante

Mete fen ak kriz sante matènèl moun nwa yo se fè ekite a avanse

0
Black Maternal Health
Photo by

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Kanpay Semèn Sante Matènèl Nwa a, ke Black Mamas Matter Alliance (Alyans Manman Nwa yo Enpòtan) te fonde epi ap dirije a, se yon semèn sansibilizasyon, aktivis ak ranfòseman kominote ki fèt pou apwofondi konvèsasyon nasyonal la sou sante matènèl moun nwa yo nan peyi Etazini. Kèlkeswa revni yo oswa nivo edikasyon yo, fanm nwa ameriken yo gen twa fwa plis chans pou yo mouri poutèt koz ki gen rapò ak gwosès pase fanm blanch yo. Sa inakseptab, epi sa fèt akoz inegalite sistemik yo – diferans nan fason yo trete moun, selon kiyès yo ye, disparite nan rezilta swen sante yo.

Doktè Jamila Taylor nanCentury Foundation te yon defansè fewòs pou sante fanm nwa yo, ki leve epi mete aksan sou moun ki kreye chemen pou fanm nwa yo ka reklame plas yo bò tab ki egziste deja yo oswa pou bati tab ki nouvo nèt. Avèk sipò W.K. Kellogg Foundation (WKKF), Doktè Taylor konekte, sipòte epi mete aksan sou lidè nòt politik fanm nwa yo, ni sou plan nasyonal, ni nan nivo eta a, pou travay ansanm pou yon kominote nou renmen – yon kominote kote chak moun nwa k ap akouche gen resous ak sipò ki nesesè pou elve pwochen jenerasyon pyonye a.

Semèn sa a, Century Foundation te òganize Lidè Nòt Politik yo nan Konvèsasyon Pandan Semèn Sante Matènèl Moun Nwa a – yon difizyon andirèk sou YouTube, ki te rasanble moun k ap fè nòt politik, ekspè ak defansè k ap dirije travay pou mete fen ak kriz mòtalite matènèl lakay fanm nwa nan peyi Etazini yo. Sa ki annapre yo se kèk nan sa mwen aprann nan difizyon andirèk la:

  • Kamala Harris, Vis Prezidan peyi Etazini, fè nou sonje ke nou tout ap travay pou “bati [ ] yon avni kote lè yon moun nwa epi l ansent se yon moman ki plen avèk lajwa ak lespwa, olye laperèz.” Mwen santi fyète ak imilite dèske yo te fè m konfyans avèk yon pòtfèy travay sou Sante Matènèl ak Sante Timoun nan WKKF, ki vize fè sa tounen yon reyalite pou fanmi ak timoun nwa yo.

  • Li enpòtan anpil pou gen konvèsasyon ki fèt sou inegalite sistemik ki antrene disparite nan rezilta sante pou manman yo ak tibebe yo nan pi wo nivo gouvènman an. Nou konstate kèk avansman konsiderab sou nòt politik yo – ki gen ladan yo ekstansyon pwoteksyon Medicaid la jiska 12 mwa apre akouchman an ak travay konplè sou nòt politik yo pou abòde tout aspè kriz sante matènèl ameriken an. Epi nou wè kote mouvman sa a amòse chanjman istwa a ak sansibilizasyon kiltirèl la ki nesesè pou santre manman nwa yo nan tout efò pou amelyore rezilta yo nan sante matènèl ak sante timoun.

  • Lè m tande benefisyè ak lidè nou yo nan tout peyi a diskite sou sa ki nesesè pou vrèman santre manman ak tibebe nwa yo, sa fè m sonje sa m valorize nan ADN WKKF. la. Manm kominote a – espesyalman fanm nwa yo – ap travay ansanm ak moun k ap fè nòt politik yo pou defini pwoblèm yo, pran desizyon yo epi kreye solisyon yo. Mouvman sa a, ak vag li kreye yo, te vin bay epi ranfòse anpil lidè tou ki, kounye a, angaje pou ekite rasyal – pou fè sante manman ak tibebe nwa yo pwogrese.

Solidarite dirab: De (2) lane apre yon moman jijman rasyal

Previous article

Selebrasyon Mwa Zèv Charite Moun Nwa nan Mwa Out

Next article

Comments

Comments are closed.