Ekite RasyalEnvestisman Enpak

Pi Gwo Enpak Gras a Preparasyon pou Lavni nan kad Envestisman ak Filantwopi

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Chak ane, W.K. Kellogg Foundation fè patenarya ak SOCAP Global, ki gen yon platfòm ki rasanble antreprenè nan domèn sosyal, envestisè, ansanm ak dirijan fondasyon ak òganizasyon byenfezans pou ranfòse pratik envestisman ki pote chanjman pou yon ekonomi ki pi jis. SOCAP te kreye nan lane 2008, e li atire pliske 5,000 moun ki patisipe nan pi gwo evènman anyèl li. Lòt ane yo, SOCAP te rive wè yon ogmantasyon ni nan kantite envestisè ki vle pote chanjman, ni nan ekoulman kapital. Plizyè moun nan ekip WKKF yo te fyè pou yo te patisipe nan SOCAP23, ansanm ak benefisyè ak patnè yo, epi ankouraje konvèsasyon k ap fèt sou jistis rasyal ak entegrasyon tout moun apati de patisipasyon, sa gen ladan l de gwoup deba, yon atelye travay, ak seyans prezantasyon yon antreprenè nan domèn sosyal fè. Youn nan manm ekip WKKF la, Susie Lee, yon responsab PRI nan ekip Mission Driven Investments lan, te patisipe nan tout 16 evènman SOCAP yo epi òganizasyon an te fè yon entèvyou avè l ane sa a.

Pou yon gwoup deba, 2033: Pandan y ap Itilize Chanjman ki baze sou Previzyon yo pou Planifye Dis Lane k ap Vini yo, WKKF fè patenarya ak Institute for the Future (IFTF) ak Youth Law Center (YLC) pou pale konsènan fason previzyon kote yo patisipe yo pèmèt dirijan yo bati avni ke nou tout bezwen an kolektivman. Gade sesyon an epi tande Vis Prezidan WKKF la, ki se Carla Thompson Payton, ak Alandra Washington, ansanm ak Marina Gorbis (IFTF) ak Jennifer Rodriguez (YLC) k ap pale sou fason lè nou fè previzyon pou envestisman ak filantwopi, sa ka klere chimen pou n pote pi gwo chanjman – epi ranfòse vizyon nou ak sa k posib.

“Previzyon se pa prediksyon; se planifye opòtinite yo alavans, donk… nou rekonèt kriz jodi a pa oblije bloke opòtinite k ap gen demen yo.”

Carla Thompson Payton, Vis Prezidan Plan Pwogram, WKKF

Marina Gorbis (YLC), Alanda Washington (WKKF), epi Carla Thompson Payton (WKKF).

”Eksperyans nou genyen nan prepare pou lavni se yon transfòmatè pou Kellogg Foundation; li vrèman chanje fason nou panse, li chanje kilti òganizasyonèl nou.”

Alandra Washington, Vis Prezidan pou Transfòmasyon ak Efikasite nan Òganizasyon an, WKKF

Gade piblikasyon ki gen rapò avè l la:
Soti Haiti ak Meksik pou rive nan SOCAP23: Patnè WKKF yo defann envestisman pou enpakte antreprenè riral yo

Soti Haiti ak Meksik pou rive nan SOCAP23: Patnè WKKF yo defann envestisman ki pote chanjman pami antreprenè nan zòn andeyò yo

Previous article

Ranfòse Sistèm Alimantè ak yon Alyans Pou Peyizan Ayisyen

Next article

Comments

Comments are closed.