Ekite Rasyal

Nap annonse 10 finalis global yo pou Ekite Rasyal 2030

0
Family

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

”Nou te vreman touche poutèt repons global nou resevwa konsènan defi ki prezante a, ansanm ak ide ki soti prèske tout kote sou planèt la. Ekip sa yo gen anpil potansyèl pou fè chanjman kap pote transfòmasyon.”

Lè nou te lanse apèl pou nou jwenn solisyon ekitab, djanm ki pou chanje jwèt la, nou te resevwa anpil repons ki enkwayab ki fè pati de Defi 2030 Ekite Rasyal la (Racial Equity 2030 Challenge), se avèk anpil kè kontan ke nap annonse 10 finalis yo. Solisyon dinamik nan plizyè domèn ke 10 finalis yo pwopoze pral defye ak chanje nòm yo, lap adrese rezon ki alorijin pwoblèm rasyal yo, epi li pral kreye kondisyon dirab alontèm kote timoun, fanmi ak kominote yo ka devlope.
Finalis  yo ap fè ekite rasyal avanse avèk divès apwòch – yap kòmanse kreye rezo èd legal pou Endijèn yo posede teren defason pou sispann eksplwatasyon travayè imigran epi yap sipòte jistis pou reparasyon aktif ki baze sou prensip kiltirèl notaman pou jèn yo. Nou pa ka tann pou nou fè konesans ak 10 finalis yo nan ane kap vini a. Pou ka gen plis enfòmasyon sou inisyativ kap chanje katon yo, ale nan racialequity2030.org.

Vwa kominote a elaji apèl anfavè swen sante yo

Previous article

Ekite pou jwenn vaksen pwomouvwa ekite nan lasante

Next article

Comments

Comments are closed.