Ekite RasyalEnvestisman Enpak

Envesti nan fondatè divèsifye pou chanje ekosistèm nan epi kreye richès jenerasyonèl pou fanm yo ak NIMOK (Nwa, Indigèn, ak Lòt Moun Koulè) yo

0
diverse founders funded by Harlem Capital

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Lè w fèk gade, misyon Harlem Capital Partners (HCP) la senp: envesti nan antreprenè ki se fanm epi ki se NIMOK (Nwa, Indigèn, ak Lòt Moun Koulè) ki mwens reprezante, avèk yon objektif pou atenn 1,000 fondatè divèsifye sou 20 lane. Men fon kapital risk (VC) la, ki te lanse an 2016, gen yon misyon ki ale pi lwen pase reprezantasyon. Fondatè li yo kwè ke kapital envestisman an se yon zouti kreyasyon richès ki puisan epi ke si gwo majorite lajan kapital envestisman an al jwenn fondatè gason ki blan, sistèm nan ap prezève inegalite richès ki egziste yo. Kòm rezilta, sosyete a ap rate ide, pwodi ak solisyon inovan poutèt prejije ki genyen sou kiyès ki gen aksè ak kapital. Epitou, estrateji HCP a vize chanje nòm ak kilti ki genyen nan ekosistèm VC a epi kreye yon tiyo ki pi divèsifye pou envestisman k ap vin annapre yo.

(Soti agoch pou ale adwat) Patnè Harlem Capital yo Melody Hahm, Tonna Obaze, Henri Pierre-Jacques, Jarrid Tingle, Nicole DeTommaso, Gabby Cazeau ak Brandon Bryant.

Sou yon echèl nasyonal Etazini, se sèlman 1.5% kapital risk la k al jwenn fondatè nwa ak latino yo. Pou fanm yo, chif yo pi dispwopòsyone toujou, avèk mwens pase mwatye yon pousan k al jwenn fondatè fanm nwa ak latino yo. Manda Harlem Capital Partners la asire ke 75% pou pi piti nan antrepriz ki nan pòtfèy li yo se fanm ak NIMOK ki dwe dirije yo. An praktik, 91% pòtfèy li a reponn ak kritè sa yo aktyèlman. Swasanteyen pousan fondatè l yo nwa oswa latino epi 43% se fanm.

Jiska jodi a, HCP fè

0
envestisman nan 14 vil nan peyi Etazini atravè 12 sektè
0
%
asosye kòmanditè nan pòtfèy HCP a se fanm ak NIMOK ki dirije yo

ORIJIN ESTRATEJI A

De (2) asosye direktè HCP yo, Henri Pierre-Jacques ak Jarrid Tingle, te rankontre nan lekòl biznis epi annapre yo te travay ansanm nan ICV Partners, yon sosyete kapital envestisman kote pwopriyete yo se moun nwa. Yo te remake yon mank nan reprezantasyon fondatè nwa, latino ak fanm nan mitan antreprenè pòtfèy la epi yo te kòmanse fè ankèt pou konn pou kisa. Yo te reyalize ke menm si pa t manke fanm ak NIMOK ki gen ide ak konpetans, kolèk fon baze anpil sou repitasyon. Antreprenè sa yo pa t gen defansè, esponnsò ak rezo ki te pèmèt omològ yo, gason blan aksede ak kapital.

Pierre-Jacques ak Tingle te kontinye wè gwo opòtinite ki te rate nan premye etap yo, sa ki te antrene yo a lide ide ak estrikti Harlem Capital Partners la: yon konsantrasyon inik sou antreprenè divèsifye, kèlkeswa sektè a oswa misyon an. Modèl la pran rasin nan kwayans ke antreprenè divèsifye yo pata dwe oblije bay yon pèfòmans anplis pou yo ka gen menm opòtinite yo—pa sèlman pou aksede ak kapital, men tou pou kreye richès, pou pran risk epi pou echwe.

Expectful, ke Nathalie Walton te fonde, se yon platfòm ki rann medyasyon fasil pou fanm ansent ak nouvo manman yo.
Kofondatè Curu yo, Abb Kapoor ak David Potter, te kreye yon platfòm rekiperasyon kliyan potansyèl SaaS (Software-as-a-Service, Lojisyèl tankou yon sèvis) ki pèmèt sa k ap prete moun lajan yo rekipere moun k ap mande prè yo.
Kofondatè Sauce yo, Collin Webb ak Nenye Anagbogu, te lanse yon zouti fiksasyon pri dinamik pou restoran yo.

CHANJE TRAJEKTWA KAPITAL RISK LA

HCP gen yon konsantrasyon presi sou lidèchip olye de misyon, anpati poutèt yo wè sa a tankou yon estrateji chanjman alontèm ekosistèm nan. “Nan yon mond san def, nou t ap fè sa a tankou yon estrateji dènye etap,” jan Tingle di, “men nou poko menm ka rantre nan sa kounye a. Pa gen ase antrepriz.” Lè nou envesti nan antrepriz k ap kòmanse, sa ede fè antrepriz yo dekole epi, si tout bagay pase byen, sa agrandi tiyo lidè ki anplas pou resevwa kapital nan yon lòt etap pi devan. Tou lòt jou la a, HCP te klotire dezyèm fon li ki gen 134 milyon dola, ki gen menm estrateji ak premye a, men ki gen plis antrepriz ak pi gwo chèk.

Yon pati nan chanjman alontèm nan vle di tou chanje kiyès ki travay nan kapital risk la, pou fondatè yo ka wè moun ki sanble avèk yo epi ki vle sipòte yo epi pou plis moun wè tèt yo tankou yo fè pati sistèm nan. HCP jere yon pwogram estaj epi nan 70 estajyè li te genyen pandan 12 klas, gen 18 ki ale nan VC oswa kapital envestisman, pami ladan yo twa ki anplwaye nan fon an kounye a. Estajyè sa yo ak meyè kandida yo ap konekte ak plis pase 75 sosyete envestisman ki te fè patenarya avèk HCP pou rekrite epi devlope divès talan nan VC.

HCP pa kanpe la. Y ap anime yon pòdkas ki pote mak yo tou ki rele “More Equity” (Plis Ekite) avèk kòm envite fondatè, envestisè ak lidè sektè atravè peyizaj kapital risk la. HCP konstwi yon platfòm solid k ap antre nan ekosistèm nan apati yon varyete direksyon.

LIBERE KAPITAL POU FÈ EKITE AVANSE

Nan lane 2019, WKKF te fè yon envestisman 3.5 milyon dola nan misyon Asosye Kòmanditè yo ki te soti nan dotasyon nou nan Fon I Harlem Capital Partners la. Fon an aliyen ak konsantrasyon WKKF sou inovasyon ak opòtinite ekonomik epi li gen yon gwo konsantrasyon sou ekite rasyal. Anplis l ap ede kreye richès pou fanm ak NIMOK, HCP ap elaji ekite rasyal la nan finans, kote l ap chanje nòm yo sou kiyès ke yo wè tankou yon opòtinite envestisman solid. Pandan WKKF vize tou pou l envesti nan fanm epi finanse jesyonè ki se NIMOK, se yon ekip divèsifye k ap jere Harlem: twa fondatè yo se gason nwa epi direktè l yo ak asosye prensipal li yo se fanm.

“Lè gen yon enstitisyon ki enplike se yon gwo siyal pou lòt yo. WKKF te dezyèm enstitisyon ki te angaje l. Yo te mize sou nou bonè. Sa te ede nou kolekte lajan epi nou te aprann anpil nan men yo.”

Egzanp Portfolio Konpayi yo

Blavity se yon platfòm medya ki kreye pou ak pa milenè Nwa yo. PDG Morgan DeBaun te lanse li an 2014 paske li te santi te gen yon diferans nan fason medya tradisyonèl yo kouvri pwoblèm ki afekte Nwa Ameriken yo, tankou tire nan ane sa a sou Michael Brown nan Ferguson, Missouri. Blavity prezante vwa nwa ak kreyatè epi li ap evolye estrikti li, politik ak pratik pou kreye yon pi bon eksperyans anplwaye apre pandemi. WKKF envesti tou dirèkteman nan Blavity.

CASHDROP se yon platfòm teknoloji ki pèmèt moun yo byen vit ak fasil kreye devan boutik dijital. Fondatè li a, Ruben Flores-Martinez, te anseye tèt li nan kòd epi li te kòmanse ede moun bati sit entènèt ak apps. Reyalize konbyen obstak ki te kanpe nan chemen an nan machann endividyèl ki te vle mete kanpe magazen sou entènèt, li te kreye yon platfòm ki sote obstak yo teknolojik ak operasyonèl. Plis pase 200 biznis yo te etabli sou platfòm la jiska dat.

Imaj antèt la se yon koutwazi Harlem Capital. Lejann: WorkChew, yon antrepriz pòtfèy Harlem Capital Partners la, se PDJ Maisha Burt ak Chèf Operasyon Allyson McDougal ki te kofonde l pou konekte travayè adistans yo ak espas yo pa itilize ase.

Nou envite w: Jounen Nasyonal pou Gerizon Rasyal

Previous article

Manman k ap travay esansyèl pou yon ekonomi k ap pwospere. Li plis ke lè pou nou sipòte yo.

Next article

Comments

Comments are closed.