This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Ekite rasyal ak bezwen pou transfòmasyon sistemik

Cathann Kress, Prezidan Konsèy Administrasyon

Ekite rasyal ak bezwen pou transfòmasyon sistemik

Cathann Kress, Prezidan Konsèy Administrasyon

Rankontre konsèy administrasyon nou an

Soti agoch pou ale adwat: Khan Nedd, Grand Rapids, MI; Ramón Murguía, Kansas City, KS; Celeste A. Clark, Battle Creek, MI; La June Montgomery Tabron, Battle Creek, MI; Cathann Kress, Columbus, OH; Christina K. Hanger, Plano, TX; Richard M. Tsoumas, Battle Creek, MI; and Rod Gillum, Detroit, MI. Not pictured: Milton Chen, San Francisco, CA.

Antanke yon objektif enpòtan ak estratejik pou sibvansyònman nou an, eksplore fason administratè WKKF yo eksplike chanjman sistèm yo.

Board of Trustees

Milton Chen | San Francisco, CA

Milton Chen | San Francisco, CA

“Systems of inequity rely on perpetuating power and privilege. Systems change relies on movements bringing public pressure to bear on inequitable systems. And on extraordinary leaders willing to devote their lives to dismantling such systems, often at great personal sacrifice.”

Celeste A. Clark | Battle Creek, MI

Celeste A. Clark | Battle Creek, MI

“Systems change does not happen—it is caused—through persistent hard work, girded by hope and optimism!”

Rod Gillum | Detroit, MI

Rod Gillum | Detroit, MI

"Systems change grapples with the underlying causes of an undesirable condition, and not just the effects. Some guidance can be found through the lens of a gardener who is confronted with a dying plant. Does he water the brown leaves, or should his attention be on the roots—are they irrigated, provided the appropriate nutrients, and room to grow?”

Christina K. Hanger | Plano, TX

Christina K. Hanger | Plano, TX

"Systems change is complex, challenging work. At WKKF, we are addressing the root causes of social problems, like inequity and poverty, to create long lasting, sustainable solutions. To do this work, we make long-term commitment, working with local leaders to shape policy, and building capacity of communities to effect change. Just like when you throw a pebble in a pond, systems change ripples outward with far reaching and transformative impacts."

Ramón Murguía | Kansas City, KS

Ramón Murguía | Kansas City, KS

“Systems Change means our efforts to address the root causes of persistent poverty and discrimination to improve outcomes for vulnerable children. To me this means we must work across sectors (government, institutions, communities) to disrupt the status quo and push for transformative ways of addressing requisites of our most vulnerable and marginalized children. Unlike others in philanthropy, at WKKF we endeavor to include the voices of the families and communities thar are affected by the systems we seek to change.”

Khan Nedd | Grand Rapids, MI

Khan Nedd | Grand Rapids, MI

"System change: Balancing the natural energy of change with the deliberate interference of system evolution, guided by the principle building more equitable communities. Looking back forward!”

Richard M. Tsoumas | Battle Creek, MI

Richard M. Tsoumas | Battle Creek, MI

"To me, Systems Change means great opportunity and leverage. When we can change systems that impact many, rather than a few with an individual grant, or a small group through a program, we create great leverage and scalable change. It is compound growth for social good!”

Konsèy Administrasyon

Milton Chen | San Francisco, CA

Milton Chen | San Francisco, CA

“Sistèm inekite yo chita sou pouvwa pèpetyèl ak privilèj. Chanjman sistèm yo chita sou mouvman ki vini ak presyon piblik pou peze sou sistèm inekitab yo. Epi sou lidè ekstrawòdinè ki dedye lavi yo pou demonte mòd sistèm sa yo, souvan ak pri gran sakrifis pèsonèl yo."

Celeste A. Clark | Battle Creek, MI

Celeste A. Clark | Battle Creek, MI

“Chanjman sistemik pa fèt—li lakoz—atravè travay di ki pèsistan, kimache ak espwa epi optimis!”

Rod Gillum | Detroit, MI

Rod Gillum | Detroit, MI

“Chanjman sistemik yo atake koz esansyèl yon sitiyasyon endezirab, pa sèlman efè yo. Ou ka jwenn kèk direktiv atravè limyè yon jadinye ki gen anfas li yon plant k ap mouri. Èske l wouze fèy sèch yo, oswa èske atansyon l ta dwe sou rasin yo—èske yo byen rouze, èske yo resevwa eleman nitritif ki apwopriye, epi èske yo gen espas pou yo devlope?”

Christina K. Hanger | Plano, TX

Christina K. Hanger | Plano, TX

“Chanje Sistèm se yon bagay ki konplèks, travay egzijan. Nan WKKF, nou atake rasin ki lakoz pwoblèm sosyal yo, tankou inekite ak povrete, pou kreye solisyon ki dirab et ki efikas. Pou fè travay sa a, nou pran angajman alontèm, nou travay ak lidè lokal pou nou kreye politik epi ranfòse kapasite kominote yo pou yo fè chanjman. Menm jan ak lè w jete yon wòch nan yon lak, chanjman sistèm yo aji sou milye eksteryè a e gen repèkisyon ki pwofon anpil epi ki transfòmatif."

Ramón Murguía | Kansas City, KS

Ramón Murguía | Kansas City, KS

“Chanjman Sistemik vle di efò nou yo pou adrese rasin ki lakoz povrete ak diskriminasyon ki pèsistan epi pou amelyore rezilta yo pou timoun ki vilnerab yo. Pou mwen sa a vle di ke nou dwe travay nan tout sektè (gouvènman, enstitisyon, kominote) pou nou brize status quo a epi pouse pou mwayen transfòmatif pou fè fas ak egzijans timoun nou yo ki pi vilnerab ak majinalize yo. Kontrèman ak lòt filantwopi, nan WKKF nou fè efò pou nou enkli vwa fanmi ak kominote yo ke sistèm n ap travay pou chanje yo afekte."

Khan Nedd | Grand Rapids, MI

Khan Nedd | Grand Rapids, MI

“Chanjman sistemik: Ekilibre enèji natirèl chanjman ak entèferans delibere sistèm evolisyon an, ki dirije gras ak prensip konstriksyon kominote ki pi ekitab. Rega nou dirije sou avni!”

 

Richard M. Tsoumas | Battle Creek, MI

Richard M. Tsoumas | Battle Creek, MI

“Pou mwen, Chanjman Sistemik vle di gwo opòtinite ak efè levye. Lè nou ka chanje sistèm ki gen enpak sou plizyè moun, olye sou yon ti kantite mou ki genyen yon sibvansyon endividyèl, oswa yon ti gwoup moun atravè yon pwogram, nou kreye yon gwo efè levye ak chanjman gradyèl. Yo rele sa kwasans konpoze pou byen sosyal!”